Zmiana ustaw o podatkach dochodowych niesie ze sobą nie tylko zmiany w sposobie rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, inaczej będzie również rozliczana sprzedaż samochodów stanowiących wcześniej środek trwały w działalności. 

Sprzedaż samochodów do 31 grudnia 2018 r.

Z treści art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku. Dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków i wartości.

Przykład:
Przedsiębiorca nabył samochód za 300.000 zł. Przez rok samochód był amortyzowany, następie sprzedał ten samochód za 220 tys. zł. Obliczenie przychodu będzie wyglądać następująco:
220.000 – 300.000 (wartość początkowa samochodu) + 17.000,00 (dokonane odpisy amortyzacyjne) = -63.000 zł
Z przedstawionego przykładu wynika, że przedsiębiorca w wyniku sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w jego działalności osiągnął stratę w wysokości 63.000 zł. W praktyce oznacza to, że nie zapłaci podatku dochodowego w związku ze sprzedażą tego samochodu.
sprzedaż samochodów na nowych zasadach

Sprzedaż samochodów od 1 stycznia 2019 r

Po zmianie przepisów dochód ze sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały wyliczany będzie na innych zasadach.
Zgodnie z treścią 24 ust 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu, a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych , w części nieprzekraczającej kwoty 150.000 zł przy samochodzie osobowym (225.000 zł przy samochodzie elektrycznym), po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
Przykład:
Mając na uwadze takie brzmienie przepisu, obliczenie dla przykładu analizowanego w pierwszej części artykułu będzie wyglądać następująco:
220.000 – (150.000 – 30.000) = 220.000 – 120.000 = 100.000 zł 
Jak widać z przedstawionego przykładu, po zmianie przepisów sprzedaż samochodu osobowego tej samej wartości spowoduje u podatnika powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Analizowany przepis dotyczący rozliczania przychodu z działalności gospodarczej przy sprzedaży samochodów osobowych będzie miał zastosowanie do samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych od dnia 31 grudnia 2018 r.
W tym miejscu warto jeszcze zaznaczyć, że powyższy sposób ustalania dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego nie będzie miał zastosowania w przypadku, jeżeli:

  • samochód został przez przedsiębiorcę oddany do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze oraz
  • oddanie samochodu w odpłatne używanie na podstawie wskazanych powyżej umów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu