Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska z tytułu użytkowania samochodów


31 stycznia 2017 3 min. czytania

Wypełniając sprawozdanie za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska natknie się na 4 sekcje, a mianowicie: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Pobór wód, Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, Składowanie odpadów. Tematem tego artykułu jest najpopularniejsza wśród małych działalności gospodarczych, pierwsza sekcja – Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Do wypełnienia tej sekcji są zobowiązani przedsiębiorcy, którzy rozliczają w swojej działalności samochody czy to w środkach trwałych czy na kilometrówce.  Do uzupełnienia sprawozdania i ewentualnego poniesienia opłaty zobowiązany jest ten, na kogo wystawione są faktury za np. benzynę czy olej napędowy. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy samochód (pojazd) jest własnością przedsiębiorcy, jest leasingowany, czy też należy do pracownika.

Sprawdź bazę aktualnych informacji o sprawozdaniu za korzystanie ze środowiska za 2017

sprawozdanie ze środowiska przy używaniu samochodu

W celu wyliczenia opłaty potrzebne są następujące informacje:

 • zużycie paliwa  w litrach (na podstawie faktur zakupowych),
 • data pierwszej rejestracji pojazdu lub dokument potwierdzający spełnienie wymagań EURO. (Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, 2, 3, 4 lub 5 jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi dla: 1) samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe w serii 01 lub późniejszej poprawek do Regulaminu 83 EKG ONZ, albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów, 2) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg w serii 02 (poziom wymagań A) lub późniejszej poprawek do Regulaminu 49 EKG ONZ, albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów).

Opłatę liczy się w następujący sposób:

Opłata=ilość spalanego paliwa * jednostkowa stawka opłat

Jednostkowa stawka opłat wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.  Stawka ta uzależniona jest od:

 • daty pierwszej rejestracji samochodu lub posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO
 • rodzaju paliwa np. benzyna silnikowa, olej napędowy, biodiesel

Ponieważ wszystkie stawki dotyczą Mg (tona), wskazane na fakturach litry należy przeliczyć na Mg. W tym celu należy posłużyć się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, zgodnie z którym, zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy, uwzględniając to, że gęstość:

 • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
 • gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l,
 • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
 • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
 • biodiesla wynosi 0,84 kg/l.

Przykład.

Pan Jan Kowalski w 2016 r.  kupił na faktury na firmę 100 litrów benzyny silnikowej do swojego samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej na podstawie kilometrówki. Pan Kowalski posiada dokument potwierdzający spełnienie wymagań EURO 5.

Wyliczenia

a. zamiana litrów na Mg (tona)

100 l * 0,755 kg/l =75,5 kg =0,0755 Mg

b. wyliczenie opłaty

0,0755 Mg* 5,84 zł/Mg=0,44092 zł.

Na stronach internetowych urzędów marszałkowskich zamieszone są kalkulatory, które same liczą wysokość opłaty na podstawie informacji o ilości litrów oraz dacie pierwszej rejestracji czy dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań Euro.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu