Czym jest spółka cicha? W jaki sposób zawrzeć umowę takiej spółki? Czy przychody wspólnika spółki cichej podlegają opodatkowaniu? Odpowiedzi na te pytania we wpisie.

Czym jest spółka cicha?

W obecnie obowiązujących przepisach prawnych na próżno szukać specjalnych uregulowań dotyczących spółki cichej. W konsekwencji możliwość jej stosowania można wywieźć z przewidzianej w kodeksie cywilnym swobody zawierania umów. Zgodnie z tą zasadą strony, które zawierają umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Na podstawie umowy spółki cichej, jedna ze stron będąca wspólnikiem cichym wnosi wkład finansowy, a druga gwarantuje jej udział w zyskach z przedsięwzięcia.

Jak powstaje spółka cicha?

Dla powstania spółki cichej wymagana jest umowa. Nie ma wymaganej formy dla jej zawarcia, natomiast dla celów dowodowych warto umowę takiej spółki zawrzeć na piśmie. Umowa taka jest umową dwustronną, a więc taką która zawierana jest pomiędzy wspólnikiem cichym i drugą stroną. Nie jest możliwe zawarcie umowy spółki cichej pomiędzy kilkoma podmiotami. Jeżeli w danym przedsięwzięciu występuje kilku wspólników cichych, z każdym wspólnikiem cichym należy zawrzeć odrębną umowę. Umowa taka nie podlega zgłoszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, do urzędu skarbowego czy też urzędu statystycznego.

spółka cicha

Jakie są prawa i obowiązki wspólnika cichego?

Na podstawie umowy wspólnik cichy wnosi wkład do jakiego był zobowiązany. Co ważne, w przeciwieństwie do spółek handlowych, w zamian za wniesiony wkład nie uzyskuje żadnego udziału. Wspólnik cichy nie ma wpływu na przedsiębiorstwo osoby z którą taką umowę zawarł, nie reprezentuje go na zewnątrz i nie ponosi odpowiedzialności za działania takiego przedsiębiorcy.

Czy spółka cicha to spółka?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule wpisu należy stwierdzić, że spółka cicha w rzeczywistości nie jest spółką. Wyklucza to chociażby fakt, że jest to wyłącznie umowa dwustronna (a nie wielostronna, jak w przypadku spółek osobowych, kapitałowych, czy chociażby spółki cywilnej), czy też to, że umowa spółki cywilnej nie podlega uzewnętrznieniu.

Rozliczenie wspólnika spółki cichej

Dochody uzyskiwane przez wspólnika spółki cichej podlegają opodatkowaniu. Warto zwrócić uwagę na to, że dochody te nie będą opodatkowane jako dochody z działalności gospodarczej, a jako przychody z kapitałów pieniężnych. W konsekwencji, przedsiębiorca który zawarł umowę ze wspólnikiem cichym powinien pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy oraz odprowadzić go do urzędu.

Wady i zalety spółki cichej

Wadą zawarcia umowy spółki cichej przez cichego wspólnika jest brak wpływu na sposób wydatkowania środków oraz prowadzenia działalności bez wspólnika jawnego. Wspólnik cichy ponadto, ponosi ryzyko utraty wniesionego wkładu, natomiast w przypadku, jeżeli inwestycja okaże się sukcesem, nie będzie miał możliwości korzystania z rozgłosu danej marki.

Natomiast zaletą spółki cichej bez wątpienia jest to, że wspólnik cichy może uzyskać środki finansowe z projektu, za który nie ponosi odpowiedzialności.

Natomiast przedsiębiorca, który podpisuje umowę ze wspólnikiem cichym nie traci kontroli nad prowadzoną przez siebie działalnością, a może uzyskać finansowanie na prowadzenie swojej działalności, bez większych formalności. Nie ma ograniczeń co do ilości wspólników cichych, a zawarcie umowy ze wspólnikami nie łączy się z żadnymi obowiązkami rejestracyjnymi.

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem i doradca podatkowy (nr wpisu 12564) specjalizujący się w prawie podatkowym, celnym oraz ubezpieczeniach społecznych. Kierownik Działu Specjalistów inFakt