Kto może opłacać składki społeczne KRUS? Jaka jest podstawa do ich opłacania? W jakiej wysokości opłaca się składki społeczne KRUS? 

Składki społeczne KRUS

Ubezpieczenie społeczne

Warto zacząć od tego, że ubezpieczenie społeczne rolników, obejmuje rolników i pracujących z nimi domowników, którzy:

 1. posiadają obywatelstwo polskie lub
 2. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub
 3. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W ubezpieczeniu wyodrębnia się:

 1. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
 2. ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Ubezpieczeniu podlega się z mocy ustawy albo na wniosek. 

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

 1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
 2. domownik rolnika

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Składki KRUS

Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej. Natomiast dla ubezpieczonego, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub jest osobą współpracującą składka wynosi dwukrotność ustalonej kwoty.

W przypadku gdy okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jest krótszy niż miesiąc, wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu w tym miesiącu.

Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości:

 1. 12% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 2. 24% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 3. 36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 4. 48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Wymiar

Prezes KRUS ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ustaloną przez Radę Rolników, wysokość miesięcznej składki na jeden lub kilka kolejnych kwartałów, co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Wysokość ta może być ustalana kwotowo i korygowana w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej, albo za pomocą określonego procentu emerytury podstawowej. Te dane publikowane są też na stronie KRUS.

Terminy

Składki na to ubezpieczenie, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, to jest :

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

Płatnicy składek, którzy z powodu nieregularnego wpływu dochodów, nie są w stanie terminowo opłacić należnych składek, mogą dokonywać częściowych przedpłat w taki sposób, aby łączna kwota dokonanych wpłat pokryła pełną wysokość składki w obowiązującym do zapłaty terminie.

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu