Kiedy dotacja jest przychodem? Jak rozliczyć VAT z wydatków, które zostały sfinansowane przez dotację z Urzędu Pracy?

Osoby planujące założyć własną firmę mogą ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Kwota dotacji to obecnie ponad 24 000 zł.  Jak prawidłowo wykonać rozliczenie dotacji na gruncie PIT i VAT ? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule. 

Rozliczenie dotacji

Podatek dochodowy

Przychód

Zasadniczo zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt.2 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również  dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Zatem na podstawie tego przypisu rozliczenie dotacji która jest wykorzystana na zakup  środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Dotacja spożytkowana na zakup wyposażenia, towarów i materiałów czy usług stanowi co prawda przychód, ale może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt 121 , który mówi, że wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Koszty

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 45 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem podatnik nie ma prawa do zaliczenia w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od zakupionych z dotacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ważne jest to, że ma jednak obowiązek wprowadzenia ich do ewidencji.

Pozostałe wydatki (niespełniające definicji środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych) mogą być kosztem podatkowym. Nie zostały bowiem ujęte w wykluczeniu z  art.23 ust.1 pkt 56.

dotacja z UP

VAT

Rozliczenie dotacji zgodnie z § 8 art.2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,  umowa o dofinansowanie powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do  zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:

a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Podatnik  podpisując umowę  o dotację ma więc dwie opcje:

  1. odliczać VAT  z faktur sfinansowanych dotacją a następnie oddać go do UP w terminie 30 lub 90 dni
  2. nie odliczać VAT  z faktur  sfinansowanych dotacją  i nie mieć żadnych zobowiązań względem UP w zakresie VAT z tytułu otrzymanej dotacji

Podsumowując:

  • otrzymana dotacja nie rodzi przychodu z działalności gospodarczej
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione z dotacji nie mogą być kosztem podatkowym
  • zakupione z dotacji wyposażenie, towary, materiały i inne niespełniające definicji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych mogą być kosztem podatkowym
  • czynny podatnik VAT podpisując umowę samodzielnie decyduje czy będzie odliczał VAT z zakupów sfinansowych dotacją
  • odliczony VAT należy zwrócić do UP