Rozliczanie bonów podarunkowych


12 lutego 2016 4 min. czytania

Obecnie coraz częściej możemy otrzymać w sklepie z bony podarunkowe. Jest to niewątpliwie praktyczny pomysł na prezent. Kupujący nabywa bon na określoną wartość w danym sklepie a następie przekazuje go innej osobie aby ta w określonym czasie dokonała zakupów wykorzystując jako formę płatności właśnie bon podarunkowy.

Pojawia się jednak pytanie w jaki sposób rozliczyć wydanie bonów podarunkowych w podatkach.

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego bon definiuje się jako „dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług”.

Samo wydanie bonu podarunkowego nie stanowi ani dostawy towarów ani też wykonania usługi – zatem nie podlega opodatkowaniu PIT i VAT. Kiedy zatem rozliczyć podatki ?

Podatek VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za odpłatną dostawę towarów zgodnie z art.7. ust 1 ustawy, uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Z kolei zgodnie z art. 8.ust.1 ustawy świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów wynikającej z art. 7 ustawy.

 Rozliczanie bonów podarunkowych

Samo wydanie bonu podarunkowego nie wiąże się z wydaniem towaru czy wykonaniem określonej usługi zatem nie podlega opodatkowaniu VAT.

Warto również zauważyć, że wydanie bonu podarunkowego nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT jako zaliczka czy przedpłata. Zgodnie z definicją języka polskiego zaliczkę rozumie się jako „część należności wpłacanej lub wypłacanej z góry na poczet tej należności” zaś zadatek jako „część należności wpłacanej z góry jako gwarancja dotrzymania umowy”. Z powyższego można wywnioskować, że zarówno zaliczka jak i zadatek muszą być powiązane z konkretną transakcją. W przypadku bonów podarunkowych warunek ten nie jest spełniony bowiem posiadacz bonu podarunkowego może za jego użyciem kupić dowolną a nie ściśle wyznaczoną rzecz w danym sklepie. Dodatkowo dokonany zakup może być na wartość mniejszą, równą a nawet większą od posiadanego bonu towarowego.

Dopiero realizacja bonu podarunkowego, czyli faktyczny zakup danego towaru bądź usługi z wykorzystaniem bonu podarunkowego jako formy zapłaty rodzi u sprzedawcy obowiązek rozliczenia VATu należnego. W tym też momencie (nie wcześniej) sprzedawca jest zobowiązany do zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i wydania paragonu bądź wystawienia faktury.

Podatek PIT

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z kolei zgodnie z art. 14 ust1.pkt 1c ustawy za datę powstania przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Zatem również w podatku dochodowym samo wydanie bonu podarunkowego nie będzie utożsamiane z dostawą towarów czy świadczeniem usług a tym samym nie będzie rodziło obowiązku podatkowego. Powstanie on tak samo jak w przypadku podatku VAT w momencie realizacji, wykorzystania bonu podarunkowego czyli zakupu danej rzeczy bądź usługi.

Warto jednak zaznaczyć, że w sytuacji gdy posiadacz bonu podarunkowego nie dokona za jego pośrednictwem zakupów towarów i/lub usług w terminie ważności tego bonu wówczas sprzedawca będzie zobligowany do rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej części bonu.

Poniżej przedstawiam przykład:

10 marca sklep X wydał klientowi bon podarunkowy za zakupy w sklepie X o wartości 200 zł. Termin ważności bonu to 10 lipiec. Klient 5 maja dokonał zakupów w sklepie X na 150 zł (w tym 23% vat). Klient do 10 lipca nie wykorzystał reszty środków na bonie podarunkowym.

Rozliczenie:

10 marzec-sklep X nie wykazuje PIT, VAT od wydania bonu podarunkowego.

5 maj-sklep X wykazuje PIT i VAT od dokonanego zakupu na 150 zł brutto. Zatem 121,95 zł – przychód podatkowy, 28,05- VAT należny.

10 lipiec-sklep X wykazuje przychód podatkowy od niewykorzystanej części bonu 50 zł. Nie rozlicza VATu należnego od tej kwoty.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu