Rozbieżności związane z wykazywaniem WNT na VAT- UE i VAT-7


31 maja 2016 4 min. czytania

Dokonałeś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale nie posiadasz NIP-UE swojego sprzedawcy. Zastanawiasz się jak wykazać tę transakcję na dokumentach ? W tym artykule znajdziesz odpowiedź.

6 maja 2016 r. Dyrektor Izy Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną IPPP3/4512-93/16-2/JF w sprawie rozbieżności danych wykazywanych na deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE.

Z zapytaniem zwróciła się Spółka dokonująca zakupów od kontrahentów unijnych (WNT). Spółka jest podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – posiada NIP-UE. Zdarza się, że kontrahenci Spółki (sprzedawcy) nie podają lub w ogóle nie posiadają NIP-UE.

Spółka nie znając NIP-UE sprzedawcy nie wykazywała transakcji na informacji podsumowującej VAT-UE, natomiast uwzględniała ją na deklaracji VAT-7. W związku z rozbieżnościami na tych dokumentach Wnioskodawczyni do każdej informacji podsumowującej VAT-UE dołączała krótkie wyjaśnienie z czego wynikają różnice w kwotach wykazanych w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE.

Spółka miała wątpliwości, czy jej postępowanie jest słuszne.

 Rozbieżności związane z wykazywaniem WNT na VAT- UE i VAT-7

Organ podatkowy w swej interpretacji wyszedł od dokładnej analizy definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:

  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

   – z zastrzeżeniem art. 10;

 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Zatem aby można było mówić o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

-towar będący przedmiotem dostawy jest wysłany bądź przetransportowany z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego;

-nabywca towarów jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 a nabywane towary muszą służyć jego działalności gospodarczej;

-dokonujący dostawy towarów (przedsiębiorca zagraniczny) musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Organ podatkowy stwierdził, że brak rejestracji kontrahenta unijnego do celów VAT UE na terytorium państwa wspólnotowego lub też nieujawnienie kontrahentowi (nabywcy) swojego numeru rejestracji dla transakcji wspólnotowych pozostaje bez wpływu na zakwalifikowanie transakcji do WNT o ile zostaną łącznie spełnione powyższe warunki, bowiem art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy nie wskazuje na podatnika zarejestrowanego do vatu unijnego.

Organ podatkowy wskazał, że w związku z rozpoznaniem WNT Wnioskodawczyni jest zobowiązana do wykazania tej transakcji w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy WNT.

Wnioskodawczyni przedmiotowe transakcje powinna wykazać w składanej w Polsce deklaracji VAT-7, odpowiednio w poz. 23 i 24 (wiersz „Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”).

Jeśli zaś chodzi o informację podsumowującą to w sytuacji gdy dostawca unijny nie podaje ważnego i właściwego numeru VAT-UE i Wnioskodawczyni nie jest w stanie uzyskać takiego numeru we własnym zakresie (z umowy, faktury, korespondencji handlowej) lub też dostawca nie jest zarejestrowany do celów VAT UE na terenie Wspólnoty, to takiej transakcji nie wykazuje się w składanej do urzędu skarbowego informacji podsumowującej VAT-UE.

Podsumowując, nieujawnienie czy też nieposiadanie przez sprzedawcę NIP-UE nie wpływa na rozpoznanie WNT o ile zostaną spełnione warunki z art. 9 ust. 1-2 ustawy. Brak NIP-UE sprzedawcy w takiej sytuacji nie ma znaczenia dla wykazania WNT na deklaracji VAT-7, jednak pozbawia prawa do wykazania jej na informacji podsumowującej VAT-UE.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu