Rewolucja w kontroli podatkowej od 1 lipca 2016 roku


23 maja 2016 3 min. czytania

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane generować na żądanie organu podatkowego danych pochodzących z własnych ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Obowiązek ten został nałożony na podatników w oparciu o art. 193a, który został dodany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 września 2015 r. O zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Art. 193a w/w ustawy brzmi następująco:

§ 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Rewolucja w kontroli podatkowej od 1 lipca 2016 roku

W uzasadnieniu powyższego czytamy:

Chodzi o to, aby można było w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.”

Celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów.

Od 1 lipca br., Jednolity Plik Kontrolny powinny wdrożyć przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 pracowników lub osiągające przychody powyżej 50 min euro rocznie lub sumę aktywów powyżej 43 milionów euro. Natomiast małe i średnie firmy zatrudniające do 250 pracowników oraz osiągające obrót do 50 mln euro rocznie lub ich suma aktywów nie przekracza 43 mln euro będą mili obowiązek wdrożenia JPK od 1 lipca 2018 roku.

Poniżej link do struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/

Projekty struktur logicznych JPK zostały podzielone na 7 struktur, tj.:

  • struktura 1 – księgi rachunkowe,

  • struktura 2 – wyciągi bankowe,

  • struktura 3 – magazyn,

  • struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,

  • struktura 5 – faktury VAT,

  • struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

  • struktura 7 – ewidencja przychodów.

Każda ze struktur obejmuje swoim zakresem dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy oraz producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono Jednolity Plik Kontrolny.

Należy wziąć pod uwagę, że nie wdrożenie przez firmy JPK najprawdopodobniej będzie się wiązało z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu