Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP)


26 czerwca 2018 2 min. czytania

Czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP)? Jakie dane można w nim sprawdzić? W jaki sposób rejestr ten będzie pomocny dla podatnika?

Od 13 czerwca 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych.
W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o należności wraz z odsetkami niezapłacone w terminie w kwocie co najmniej 5.000 zł.

Co będzie zawierał Rejestr Należności Publicznoprawnych?

Jak wskazuje resort finansów, w rejestrze będą dostępne dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
 • nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

Przed wprowadzeniem do RNP danych, wierzyciel ma obowiązek doręczenia podmiotowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze (tylko w przypadku należności powyżej czterokrotności kosztów upomnienia – obecnie jest to 46,40 zł). Ujawnienie w RNP będzie mogło nastąpić dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia. W tym czasie podmiot ma możliwość dobrowolnej zapłaty należności pieniężnej, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do jej istnienia, wysokości lub wymagalności bądź wniesienia sprzeciwu.
W RNP zostaną ujawnione dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5000 zł.
Rejestr Należności Publicznoprawnych

Kto będzie mógł korzystać z Rejestr Należności Publicznoprawnych?

Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu, dane w rejestrze będzie mógł sprawdzić zobowiązany, każdy podmiot zainteresowany oraz podmioty takie, jak:

 • wierzyciel,
 • sądowy lub administracyjny organu egzekucyjnego,
 • sąd,
 • organ prokuratury,
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • instytucje utworzone przez banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji,
 • biura informacji gospodarczej.

Dane z RNP będą udostępniane będą na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów  po zalogowaniu się.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów – niektóre podmioty (m.in. sądy, prokuratury, biura informacji gospodarczej) będą mieć ułatwiony sposób wyszukiwania w RNP – obejmujący więcej niż jednego zobowiązanego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu