Co określa taki dokument? Kiedy musi być sporządzony? Z jakim dniem wchodzi w życie? Czy podpisane umowy cywilno-prawne mają tutaj znaczenie?

Obowiązek sporządzenie

Zgodnie z art. 104 § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników (czyli 50 lub więcej) wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, może ale nie musi wprowadzać regulaminu pracy.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie organizacja pracy, a także praw i obowiązków pracowników i pracodawcy, obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Mówiąc o pracownikach należy mieć na uwadze osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – art. 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy. Zatem dla celów określania, czy dany pracodawca musi sporządzić regulamin pracy nie mają znaczenia podpisane umowy cywilno-prawne takie jak, zlecenie, dzieło.

Regulamin pracy

Zakres

Odnosząc się do art. 1041 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy należy wiedzieć, że regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. Powinien ustalać w szczególności: 

 1. organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 2. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 3. porę nocną,
 4. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 5. wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 6. rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 7. wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
 8. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 9. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Ponadto powinien zawierać informacje o karach z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników stosowanych zgodnie z art. 108.

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca. 

Termin

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu