Ministerstwo Finansów w najnowszym projekcie nowelizacji ustaw podatkowych przewiduje możliwość zliczenia wydatku do kosztów firmy wyłącznie w przypadku, gdy zapłata zostanie dokonana na zarejestrowany rachunek bankowy. Analiza projektu w dzisiejszym wpisie.

Wykaz podatników VAT czynnych

Zgodnie z projektem nowelizacji z dnia 20 września 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie w formie elektronicznej wykazu podatników VAT czynnych.
Wykaz ten będzie zawierał:

 • numer NIP podatnika,
 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
 • adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (adres siedziby),
 • wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym numery rachunków bankowych (lub prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej),
 • datę:
  • rejestracji jako podatnika VAT czynnego,
  • wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych,
  • przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego,
 • podstawę prawną:
  • wykreślenia oraz
  • przywrócenia zarejestrowania.

Wykaz ten będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.
Dane dotyczące podatników wykreślonych z rejestru będą przechowywane w wykazie podatników VAT czynnych przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik został wykreślony z rejestru.
Wykaz podatników będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.
zarejestrowany rachunek bankowy

Zapłata za koszt wyłącznie na zarejestrowany rachunek bankowy?

Równocześnie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych proponowana jest następująca treść art. 22p ust. 1:
„Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.”
Z treści przytoczonego przepisu wynika, że do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć wydatków w tej części w jakiej zapłata, w przypadku transakcji, której jednorazowa wartość przekracza równowartość 15.000 zł, na rzecz:

 • podatnika innego niż podatnik VAT czynny – została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego,
 • podatnika VAT czynnego – nie została dokonana na zarejestrowany rachunek bankowy.

Konsekwencje nowelizacji

Poza wskazanymi powyżej konsekwencjami, wprowadzenie takich zmian w ustawach pociągnie za sobą jeszcze inne następstwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i księgowych:

 • po każdej zmianie rachunku bankowego przedsiębiorca powinien dokonać aktualizacji VAT-R,
 • przedsiębiorca powinien podać nowy rachunek bankowy swojemu kontrahentowi dopiero, gdy zostanie on wpisany do wykazu podatników VAT czynnych,
 • księgowy przy rozliczaniu miesiąca powinien sprawdzić, czy przedsiębiorca dokonał zapłaty na zarejestrowany rachunek bankowy.

Wydaje się jednak, że znacznie dalej idące konsekwencje pociągnie za sobą proponowana zmiana w Ordynacji podatkowej.

Odpowiedzialność solidarna

Zgodnie z projektowaną treścią art. 117ba tej ustawy w przypadku jeżeli przedsiębiorca, w sytuacji gdy z przepisów wynikał obowiązek zapłaty na rachunek bankowy, dokonał zapłaty na inny niż zarejestrowany rachunek bankowy, wówczas odpowiada solidarnie ze zbywcą za zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę (świadczenie usług).
Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, a wyłączenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów mają być stosowane do wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów po wejściu w życie ustawy.
Nowelizacja ustawy nie została jeszcze wniesiona do Sejmu, a postęp prac legislacyjnych można śledzić tutaj.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!