Obowiązek podatkowy w VAT u nabywcy a prawo do odliczenia podatku

Do końca 2016 r. podatnik dokonujący zakupu towarów bądź usług z tytułu, których był zobowiązany do rozliczenia VATu miał obowiązek wykazania VATu należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz prawo do jego odliczenia w tej samej deklaracji. Od początku 2017 r. przepis ten został rozbudowany o 3-miesięczny termin, którego przekroczenie powoduje utratę neutralności VAT  dla podatnika.

Zgodnie ze zmianami w art. 86 ust. 10b ustawy o VAT, w przypadku:

  • WNT
  • importu usług
  • odwrotnego obciążenia towarów/usług w obrocie krajowym

podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, pod warunkiem, że uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

 Prawo do odliczenia podatku w przypadku transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca - usługi budowlane

W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Oznacza to, że jeżeli podatnik nie wykaże na deklaracji VAT podatku należnego z tytułu np. WNT w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy to oczywiście VAT należny nadal będzie musiał wykazać w okresie w jakim powstał obowiązek podatkowy ale VAT naliczony będzie mógł uwzględnić w bieżącej deklaracji.

Działanie nowego przepisu zostało przedstawione na poniższych przykładach.

Przykład 1.

Podatnik w listopadzie 2017 r. zorientował się, że nie uwzględnił na deklaracji VAT-7 transakcji WNT z września 2017 r.

Podatnik może złożyć korektę deklaracji VAT-7 za wrzesień 2017 i wykazać w niej VAT należny i naliczony z tytułu WNT. Nie minęły 3 miesiące, licząc od końca miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przykład 2.
Podatnik w listopadzie 2017 r. zorientował się, że nie uwzględnił na deklaracji VAT-7 transakcji WNT z marca 2017 r.

Podatnik musi złożyć korektę deklaracji VAT-7 za marzec 2017 i wykazać w niej VAT należny z tytułu WNT. Nie ma prawa do wykazania na korekcie VAT naliczonego. Może go odliczyć w bieżącej deklaracji. Minęły już 3 miesiące, licząc od końca miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nowe zasady obowiązują od pierwszego okresu rozliczeniowego 2017 r.