Jak wyglądają podatki w spółce akcyjnej? Kto płaci podatek dochodowy, a kto podatek VAT? Kto odprowadza podatek po zbyciu akcji? Odpowiedzi na te i inne pytania we wpisie.

Podatki w spółce akcyjnej – podatek dochodowy

Spółka akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spoczywa na niej obowiązek zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz złożenia zeznania podatkowego po zakończonym roku podatkowym.

Podatek dochodowy w spółce akcyjnej obliczany jest od dochodu, a dochodem jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania spółki.

W podatku dochodowym od osób prawnych występują dwie stawki podatku:

1) 19% oraz

2) 15%  – w przypadku:

  • małych podatników,
  • podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Zaznaczyć, jednak należy, że nie każda spółka spełniająca powyższe kryteria może zapłacić podatek wg niższej stawki, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje pewne wyłączenia.

Niższa stawka podatku CIT nie ma zastosowania, w roku powstania oraz w kolejnym, do podatników utworzonych:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę), albo
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku,  albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Niższa stawka podatku nie ma również zastosowania do podatkowych grup kapitałowych.

Zeznanie podatkowe należy złożyć na formularzu CIT-8 do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dlaczego termin złożenia zeznania podatkowego został określony w ten sposób, a nie oznaczono go na 31 marca? Dlatego, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą np. w statucie spółki ustalić, że rokiem podatkowym jest inny okres niż rok kalendarzowy.

Podatki w spółce akcyjnej

Opodatkowanie akcjonariuszy

Pomimo tego, że spółka akcyjna ma obowiązek opłacać podatek od uzyskanego dochodu, w przypadku jeżeli akcjonariuszowi wypłacana jest dywidenda, spółka ma obowiązek pobrać oraz odprowadzić podatek od tej dywidendy. Przy wypłacie dywidendy spółka pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%.

Podatki w spółce akcyjnej – VAT

Podobnie jak w przypadku pozostałych spółek, to spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w konsekwencji to na niej spoczywa obowiązek zapłaty podatku, złożenia deklaracji podatkowej oraz JPK_VAT.