PKD i PKWiU – Szkolenie z księgowości (odc. 5) [wideo]

Aneta Socha-Jaworska

Co oznaczają skróty PDK i PKWIU? Kiedy stosujemy PKD i PKWIU? Czy używanie tych symboli jest obowiązkowe? Co należy wiedzieć o PKD i PKWIU?

Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aneta Socha i podczas dzisiejszego wykładu chciałabym Państwu zaprezentować temat PKD i PKWiU.

Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to oprę się w głównej mierze na czterech pytaniach, które widzą Państwo na tablicy i wszystkie informacje, które będę chciała Państwu przekazać, będą oparte właśnie na tych pytaniach:

  • Co oznaczają te skróty?
  • Kiedy mają zastosowanie?
  • Czy ich określenie jest obowiązkowe?
  • Co mogę zrobić, jeśli nie potrafię określić odpowiedniego kodu?

Co oznaczają skróty PKD i PKWIU?

Przejdźmy może najpierw do rozszyfrowania tych skrótów. Kody PKD to kody, określające rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast kody PKWiU są to kody określające konkretne usługi lub też konkretne towary. Chciałabym zwrócić Państwu uwagę, że zarówno kody PKD jak i PKWiU są określone w konkretnych przypisach., I mam tu na myśli Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Jak same nazwy rozporządzeń wskazują, mamy do czynienia z konkretnymi kodami, przyporządkowanymi do danej działalności lub też konkretnych usług czy towarów.   

Kiedy PKD i PKWIU mają zastosowanie?

Jeżeli chodzi o oznaczenia – kiedy mają one zastosowanie? Kody PKD określane są już w momencie zakładania działalności gospodarczej albo też w momencie, kiedy jakieś dane aktualizujemy, jeżeli podatnik decyduje się na rozszerzenie działalności gospodarczej lub decyduje się na rezygnacje z jakiś usług, to zazwyczaj odbywa się to tak, że na druku CEIDG-1 określa te kody.

Pierwsza sytuacja, o której Państwu wspomniałam, to jest założenie działalności gospodarczej – przychodzi do nas przyszły przedsiębiorca, mówi, jaką działalność chce założyć, a my do tych usług czy dostawy towarów dobieramy odpowiednie kody PKD albo też sugerujemy, jakie, naszym zdaniem, byłyby najlepsze. Tutaj kody PKD dokładnie określają nam rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Kody PKD są określane na początku, ale mogą być później zmieniane, dopisywane bądź wykreślane.

Jeżeli chodzi o kody PKWiU – dotyczą one już konkretnych czynności – sprzedaży usług lub dostawy towarów. Czy ich określenie jest obowiązkowe? Jak już wspomniałam, w momencie zakładania działalności obowiązkowe jest określenie kodów PKD, bo określają one rodzaj prowadzonej działalności i organ ewidencyjny musi mieć takie informacje. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku PKWiU. Tutaj, Drodzy Państwo, już od jakiegoś czasu nie ma obowiązku wpisywania tych kodów. Kody PKWiU jakiś czas temu jeszcze obowiązywały na fakturach, ale w kilku sytuacjach określenie PKWiU jest istotne.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług a także wszelkie uregulowania odnośnie kas fiskalnych w wielu swoich artykułach odnoszą się właśnie do tych kodów PKWiU. Dobranie, określenie odpowiedniego kodu PKWiU może być kluczowe, jeżeli chodzi o to, czy dany przedsiębiorca, nasz podatnik, zastosował odpowiednie rozwiązanie.    

Zajmiemy się teraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wielu miejscach tego aktu prawnego pojawiają się odniesienia do PKWiU – na przykład, jeśli chodzi o kwestię zwolnień. Jeżeli poprawnie określimy PKWiU, jeżeli jesteśmy pewni, że dany numer jest właściwy dla danej usługi czy towaru, to mamy możliwość określenia, czy tutaj jest możliwość zastosowania jakiegoś rozwiązania.

Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o ustawę o podatku od towarów i usług, czyli ustawę o VAT. Tutaj mamy możliwość skorzystania w wielu przypadkach ze zwolnienia i jeśli o tę kwestię chodzi, to zależy ono od określonego kodu PKWiU. I analogicznie jak wcześniej – jeśli prawidłowo określimy kod PKWiU, to będziemy mieć pewność, że dany przedsiębiorca, nasz podatnik, będzie miał możliwość skorzystania, na przykład, ze zwolnienia lub też obniżonej stawki VAT.

Te informacje są kluczowe, jeżeli chodzi o te dwie ustawy, ale wspomniałam też o kasie fiskalnej. Często przedsiębiorcy, świadczący usługi na rzecz osób prywatnych, zastanawiają się, czy tego obowiązku mogą uniknąć i skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Mamy Rozporządzenie w sprawie zwolnienia z kasy fiskalnej, które określa nam te kwestie. I podobnie jak wcześniej, tak i tu, w wielu artykułach tego przepisu, znajdują się odniesienia do kodów PKWiU. A co za tym idzie? Określenie właściwego kodu PKWiU da nam odpowiedź na pytanie, czy dany nasz przedsiębiorca ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej i na jakiej podstawie.

pkd-i-pkwiu_02

Co mogę zrobić, jeśli nie potrafię określić odpowiedniego kodu czy to PKD, czy PKWiU?

Kolejne pytanie – co mogę zrobić, jeśli nie potrafię określić odpowiedniego kodu czy to PKD, czy PKWiU? Dostępna jest wyszukiwarka tych kodów, natomiast, gdyby zdarzyło się tak, że także my, księgowi, nie mamy pewności co do kodu PKD czy PKWiU, to możemy zgłosić się do odpowiedniej instytucji, którą jest Urząd Statystyczny w Łodzi. Na wniosek wydawana jest opinia w zakresie tego, jaki kod powinien być zastosowany. Za każdy, określony w decyzji kod,  opłata na dzień dzisiejszy wynosi 61,50 zł brutto. O tych kwestiach należy pamiętać. My, jako księgowi, najczęściej zaglądamy do przepisów, które jasno określają, jak wygląda kwestia PKD i PKWiU, natomiast pomysłowość, jeżeli chodzi o zakładane działalności gospodarcze, pomysłowość przyszłych przedsiębiorców jest dość duża, różnorodność na rynku też, więc może zdarzyć się taka sytuacja, że nie będziemy wiedzieć lub mieć pewności, czy dobrany przez nas kod jest właściwy. I tak, jak wspomniałam – pierwsza kwestia – przepisy. Jeśli nie jesteśmy pewni – wyszukiwarka. A na końcu jest możliwość złożenia wniosku do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Drodzy Państwo, jeśli chodzi o kody PKD i PKWiU, to można powiedzieć, że są one ze sobą ściśle powiązane i to powiązanie chciałabym Państwu przedstawić. PO lewej stronie mają Państwo przedstawiony schemat klasyfikacji PKD, natomiast po mojej prawej stronie schemat klasyfikacji PKWiU. Proszę zwrócić uwagę na to, że w pewnym sensie schematy te są analogiczne. Spójrzmy mianowicie na schemat klasyfikacji PKD. Jeżeli chodzi o Dział A, to mamy tutaj sklasyfikowane takie działalności jak rolnictwo,  leśnictwo, łowiectwo i rybactwo a przy PKWiU, można powiedzieć, mamy odbicie tego samego, czyli tutaj Dział A to są produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. I tak, z jednej strony mamy określone rodzaje działalności gospodarczej a po drugiej stronie –  konkretne usługi lub konkretną dostawę towarów.

Mają tu państwo przedstawione schematy. Działy są od A do U i proszę pozwolić, że je Państwu przybliżę. Informacji tych nie warto się może uczyć, nie warto zapamiętywać tych danych, ponieważ są one dokładnie określone w przepisach i w każdym momencie możemy do nich sięgnąć i sprawdzić, zwłaszcza w sytuacjach, gdy mamy jakiś wątpliwości.

Jeżeli chodzi o schematy klasyfikacji PKD:

Dział A to rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;

Dział B – górnictwo i wydobywanie;

Dział C – przetwórstwo przemysłowe;

Dział D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

Dział E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją;

Dział F – budownictwo;

Dział G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych z włączeniem motocykli;

Dział H – transport i gospodarka magazynowa;

Dział I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;

Dział J – informacja i komunikacja;

Dział K – usługi finansowe i ubezpieczeniowe;

Dział L – usługi związane z obsługa rynku nieruchomości;

Dział M – usługi profesjonalne naukowe i i techniczne;

Dział N – usługi administrowania i usługi wspierające;

Dział O – usługi administracji publicznej, obrony narodowej, usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych;

Dział P – edukacja;

Dział Q – usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;

Dział R – usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne;

Dział S – pozostałe usługi;

Dział T – usługi gospodarstw domowych, różnorodne wyroby i usługi gospodarstw domowych na potrzeby własne;

Dział U – usługi świadczone przez organizacje międzynarodowe i eksterytorialne.

Tak wygląda klasyfikacja PKD. Jeśli chodzi o klasyfikację PKWiU, to, tak jak na jednym przykładzie Państwu przedstawiłam, to jest odzwierciedlenie działalności gospodarczej. Odzwierciedlenie w postaci poszczególnych usług czy towarów.

Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić Państwu uwagę, która chciałabym podkreślić. Kody PKD określane są we wniosku CEIDG i są one obowiązkowe. Jeżeli chodzi o PKWiU to są to kody, których nie trzeba obecnie obowiązkowo zamieszczać na fakturach, ale w wielu przypadkach warto – na przykład, jeżeli chcemy skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli chcemy te informacje zawrzeć na fakturze, aby za jakiś czas nie musieć sobie przypominać, z jakiej racji nasz przedsiębiorca korzysta z kasy fiskalnej, jak to dokładnie wygląda, na podstawie czego udzieliliśmy mu takiej informacji. Kody PKWiU są także istotne, jeżeli chodzi o cele statystyczne, natomiast jeżeli chodzi o nasz omaiwany temat, to w tym momencie nas to nie dotyczy.   

Drodzy Państwo, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy temat, to myślę, że krótko, ale zwięźle i na temat – określenie PKD i PKWiU, rozszyfrowanie tych kodów. Warto kilka informacji w tym zakresie posiadać, warto taką kluczową, istotną wiedzę w tym zakresie mieć.

Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek.

Dodatkowe materiały znajdują się tutaj, natomiast test zostanie udostępniony w ostatnim odcinku z tego działu.