Kto składa PIT-19A? W jakim terminie składa się PIT-19A? Jakie dane należy wykazać na PIT-19A? Jaka jest wersja formularza do rozliczenia za 2017 rok?

Wersja formularza PIT-19A

W rozliczeniu za 2017 składa się PIT-19A w wersji 8. Zostało to określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kto składa PIT-19A?

PIT-19A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Deklaracje składa osoba duchowna – podatnik, osiągająca przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych.

Ryczałt od przychodów osób duchownych ulega obniżeniu o kwotę składki opłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej podlega odliczeniu, jeżeli nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składkę tę w kwocie odliczonej od ryczałtu od przychodów osób duchownych podatnik wykazuje w poz. 30.

pit- 19A

Właściwy US

PIT-19A składa się do urzędu skarbowego o którym mowa w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

Termin i forma złożenia deklaracji

PIT-19A należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Podatnik w tym względzie ma dowolność, zatem może złożyć zeznanie zarówno papierowo, jak i formie elektronicznej. Deklaracje składaną przez Internet można potwierdzić danymi autoryzacyjnymi – imię, nazwisko, data urodzenia, numer NIP, kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość 0, gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania.

Najważniejsze informacje

Deklaracja PIT-19A:

  • w rozliczeniu za 2017 rok obowiązuje w wersji 8,
  • składana jest do 31 stycznia,
  • zawiera informacje wyłącznie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej – 7,75% podstawy wymiaru,
  • składki są sumowane i wpisywane za okresy kwartalne,
  • nie zawiera danych o wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w danym roku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu