W znowelizowanych przepisach ordynacji podatkowej znalazły się regulacje dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Zgodnie z przepisami zarówno pełnomocnictwo ogólne, jak i jego zmiana, odwołanie czy też wypowiedzenie będzie mogło zostać zgłoszone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu podatkowego, platformy e-PUAP oraz z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Jedynie w przypadku, jeżeli wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające złożenie (zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie) pełnomocnictwa ogólnego w formie elektronicznej mocodawca może złożyć takie pełnomocnictwo w formie papierowej.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone na formularzu PPO-1, a zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu na formularzu OPO-1.
pełnomocnictwo ogólne
Co do zasady obowiązek złożenia (zmiany, odwołania lub wypowiedzenia) pełnomocnictwa będzie spoczywał na mocodawcy (osobie ustanawiającej pełnomocnika). Tylko adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą samodzielnie zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa oraz jego zmianę, wypowiedzenie lub odwołanie.
Informacje o złożonych pełnomocnictwach Minister Finansów zamieści w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Dostęp do tego rejestru będą mieć organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Ustanowienie, zmiana, wypowiedzenie oraz odwołanie pełnomocnictwa będą miały skutek od chwili wpływu do Rejestru.
Uwaga!
Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu