Pełnomocnictwo ogólne tylko w formie elektronicznej


27 października 2016 2 min. czytania

Z dniem 01.07.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia CRPO Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu został wyznaczony do wykonywania zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie prowadzenia CRPO.

Zgodnie z art. 138a. § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Wyróżnia się pełnomocnictwo:

  • ogólne,
  • szczególne,
  • do doręczeń.

W tym artykule omówione zostanie kwestia pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1).

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Obecnie pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) nie ma zastosowania do spraw pozostających we właściwości ZUS.


W myśli art. 138d. § 3 pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Portalu Podatkowego, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


 Pełnomocnictwo ogólne tylko w formie elektronicznej

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej.

Adwokat,  radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji

Zgodnie z art. 138i § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru. Datę tę można sprawdzić w otrzymanym  potwierdzeniu  dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych wysłanym zarówno na wskazany adres e-mail jak również w zakładce „Potwierdzenia” po zalogowaniu na swoje konto w Portalu Podatkowym.

Pełnomocnictwo ogólne nie podlega opłacie skarbowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu