Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem i doradca podatkowy (nr wpisu 12564) specjalizujący się w prawie podatkowym, celnym oraz ubezpieczeniach społecznych. Kierownik Działu Specjalistów inFakt

Jak wygląda opodatkowanie w spółce partnerskiej? Kto płaci podatek dochodowy, a kto VAT? Zapraszam na analizę podatkową spółki partnerskiej.

Opodatkowanie w spółce partnerskiej – podatek dochodowy

Podobnie, jak w przypadku spółki jawnej podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy spółki, określani w tym przypadku mianem partnerów. Ze względu na fakt, że podatnikami spółki partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, w przypadku tej spółki można mówić wyłącznie o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wspólnicy mają do wyboru dwie formy opodatkowania:

  • zasady ogólne (opodatkowanie wg skali podatkowej) lub
  • podatek liniowy.

Nie ma możliwości wyboru zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym.

Każdy ze wspólników ma prawo do wyboru innej formy opodatkowania. Ważne jest to, że należy prowadzić jedną, wspólną dla spółki książkę przychodów i rozchodów, a przychody i koszty dzielić pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez nich prawa udziału w zysku.

opodatkowanie w spółce partnerskiej

Na uwagę zasługuje to, że dla celów podatkowych, nie można przyjąć innej proporcji do określania przez partnerów wysokości przychodu, a innej do kosztów. Nie może być również takiej sytuacji, w której całość kosztów będzie rozliczał wyłącznie jeden partner. Takie zapisy będą skuteczne dla ekonomicznego podziału zysków i strat ze spółki, natomiast dla celów podatkowych, jeżeli nie będzie możliwości określenia udziałów partnerów w spółce, należy przyjąć, że udziały te są równe.

Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 czerwca 2015 r. II FSK 1267/13:

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w świetle powyższych unormowań podatkowych, wspólnicy spółki partnerskiej mogą określić prawo do udziału w zysku w spółce – w dowolnej (dopuszczalnej przepisami Kodeksu spółek handlowych) proporcji, według której będą rozliczane przychody z udziału w spółce, jednakże konsekwentnie w takiej samej proporcji winny też być dla celów podatkowych rozliczane koszty uzyskania przychodów.

Wspólnicy powinni opłacać zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego składać zeznania podatkowe, w zależności od wybranej formy opodatkowania na formularzach PIT-36 lub PIT-36L.

Opodatkowanie w spółce partnerskiej – podatek od towarów i usług

Podatnikiem podatku od towarów i usług jest spółka partnerska i to na niej, a nie na partnerach, ciąży obowiązek rejestracji do podatku VAT, składania deklaracji podatkowych i zapłaty podatku oraz przekazywania JPK_VAT.