Opodatkowanie VAT usług na ruchomym majątku rzeczowym

Naprawa maszyny, serwis samochodu, renowacja mebli  to tylko przykłady z szerokiego wachlarza usług na ruchomym majątku, których dotyczą szczególe zasady rozliczania VAT. Jak będzie wyglądało opodatkowanie VAT usług na ruchomym majątku rzeczowym?

Pojęcie świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym nie zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o VAT. W indywidualnych interpretacjach prezentowany jest pogląd, że „przez ruchomy majątek rzeczowy należy rozumieć towary niebędące nieruchomościami. Za usługi na ruchomym majątku rzeczowym uznaje się m.in. naprawę rzeczy ruchomych, usługi serwisowe i gwarancyjne związane z ww. rzeczami, instalację, montaż i demontaż rzeczy ruchomych, przetwarzanie i uszlachetnianie. W przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym, są one wykonywane na rzeczach ruchomych należących do nabywcy usługi, a podatnik świadczący usługę nie jest właścicielem towaru powierzonego ani wytworzonego, przerobionego lub ulepszonego.

opodatkowanie VAT na ruchomym majątku rzeczowym

Istota usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym opiera się na założeniu, że usługodawca otrzymuje od zleceniodawcy materiał i przetwarza go w taki sposób, aby otrzymać pożądany przez zleceniodawcę wyrób. Przepisy nie określają rodzaju, ani charakteru prac jakie mogą być wykonane w ramach usług na ruchomym majątku rzeczowym. Mogą to zatem być prace drobne, a także świadczenia złożone, wymagające zaangażowania wielu różnego rodzaju prac. W każdym przypadku otrzymuje się określony wyrób finalny spełniający wymagane kryteria. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w przypadku powierzania przez zleceniodawcę 100% materiałów, mamy do czynienia z usługami na majątku rzeczowym. W sytuacji natomiast, gdy materiały powierzone stanowią mniej niż 100% materiałów zużytych przy wykonaniu danego wyrobu, to jeśli stanowią one przeważającą część w stosunku do materiałów własnych usługodawcy (w ujęciu wartościowym), a jednocześnie wskazują na to wszystkie inne okoliczności transakcji, można wówczas przyjąć, że świadczenie takie stanowi usługę na ruchomym majątku rzeczowym.” (np.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2016 r., IPPP3/4512-1084/15-4/KT, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 listopada 2016 r., ITPP3/4512-480/16/APR )

Miejsce opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym uzależnione jest od statusu podatkowego nabywcy. Jeśli jest nim podatnik, wówczas zastosowanie znajduje ogólna zasada wyrażona w art. 28b ustawy o VAT, czyli miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. W sytuacji gdy usługobiorcą jest osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, miejscem opodatkowania tego typu usług jest miejsce, w którym są one faktycznie wykonywane, co wynika z art. 28h pkt 2 ustawy.