Pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę nadal obowiązuje zakaz konkurencji. Jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji mu przysługuje? Przez jaki okres czasu może obowiązywać zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji

Zgodnie z art. 1011. § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Powyższy przepis określa, że pracodawca może w umowie o pracę lub w odrębnej umowie określić, że pracownik nie może wykonywać działalności konkurencyjnej do działalności pracodawcy.

Co więcej § 2. wskazuje na to, że pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Kiedy stosowane są umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy stosowane są, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie określa się okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

Zakaz konkurencji, o którym mowa wyżej, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Jeśli chodzi o okresy, na które zawierana jest umowa o zakazie konkurencji to nie jest to doprecyzowane w ustawie. Natomiast jak wskazuje praktyka, najczęściej ustalanym umownie okresem zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest między 3 a 24 miesiące.

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Jak określają przepisy, odszkodowanie z nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu