Odliczenie 100 % VAT od pojazdu samochodowego

Począwszy od 1 kwietnia 2014 r. w przypadku nabycia samochodu osobowego oraz ponoszenia wydatków eksploatacyjnych z nim związanych przysługuje prawo do odliczenia 50 % VAT z faktury zakupu. Ustawodawca wskazał jednak pewne wyjątki od reguły, sprawdź kiedy odliczenie 100 % VAT jest możliwe.

W odniesieniu do możliwości odliczenia 50 % VAT, w ustawie o VAT mowa jest o pojazdach samochodowych.  Zgodnie z art. 2 ust.34 ustawy o VAT, przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Z kolei zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h,określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.
Odliczenie 100 % VAT
Zgodnie z art. 86a. ust.3 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do 100% odliczenia VAT przysługuje w przypadku gdy pojazd samochodowy:

  • jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  • jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (autobusy);

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (podatnik musi zatem określić zasady używania pojazdu w firmie, prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu do celów VAT oraz złożyć w US dokument VAT-26) lub
2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Do tej grupy należą z kolei:
a. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van (posiada w dowodzie rejestracyjnym VAT-1a) lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (posiada w dowodzie rejestracyjnym VAT-1b);

b.pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (posiada w dowodzie rejestracyjnym VAT-2);
c. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.