Od nowego roku podatnik może sam zdecydować jaki organ wybrać w zakresie podatku akcyzowego


23 maja 2016 2 min. czytania

Art. 14 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, mówi, że właściwość miejscowa naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Po nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, od nowego roku podatnik może wybrać organ podatkowy właściwy w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą właściwe są dwa lub więcej organy podatkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 4a w/w ustawy:

„W przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo, może być jeden z tych organów, wybrany przez podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym do wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego właściwego dla podatnika”

Od nowego roku podatnik może sam zdecydować jaki organ wybrać w zakresie podatku akcyzowego

W sytuacji gdy podatnik złoży oświadczenie o wyborze organu podatkowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej – wskazany w oświadczeniu organ będzie organem właściwym miejscowo dla podatnika, który dokonał wyboru, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie – art. 14 ust 4b w/w ustawy.

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej może dojść do sytuacji, że podatnik zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych akcyzą. Co w takiej sytuacji?

Na pomoc przychodzi art 14 ust. 4c w/w ustawy, który mówi, że jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania na obszarze właściwości miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub wystąpienia na tym obszarze ostatniego stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, podatnik ten nie wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały w przypadku tego podatnika na tym obszarze takie stany faktyczne, podatnik jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia upływu tego okresu, złożyć oświadczenie o nie wykonywaniu na tym obszarze takich czynności lub o niewystępowaniu na tym obszarze takich stanów faktycznych. Oświadczenie podatnik składa do wybranego organu podatkowego, który byłby dla niego właściwy, gdyby nie dokonał wyboru innego organu podatkowego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu