Od 2017 r. więcej przedsiębiorców skorzysta z możliwości opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu


15 grudnia 2016 2 min. czytania

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie zwiększony limit przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obecnie limit osiąganych przychodów, który uprawnia przedsiębiorców do korzystania z opodatkowania dochodów w formie ryczałtu wynosi 15.000 euro, co daje w przeliczeniu 636.555 złotych. Od nowego roku limit ten zostanie zwiększony o 80.85 złotych i wynosił będzie 644.640 złotych (150.000 euro × 4,2976 zł/euro).
Od 2017 r. więcej przedsiębiorców skorzysta z możliwości opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu

„Przeliczenia limitu na złote dokonuje się według kursu waluty wynikającego z ustaw o podatku dochodowym, który stanowi średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Stąd kursem do przeliczenia limitów obowiązujących w podatku dochodowym na 2017 r. jest średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 3 października 2016 r.”

 
Ponadto, do kwartalnych rozliczeń zachowają prawo wszyscy ci, których obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 25 000 euro, co po przeliczeniu na walutę polską wynosi 107.440 złotych (tj. 25.000 euro × 4,2976 zł/euro).
Przypomnijmy, że z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczać się m.in. przedsiębiorcy:

 • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze,3) sprzedaż następuje wyłącznie:
  a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
  b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,
  4) prowadzona jest określona przez ustawę ewidencja sprzedaży.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu