Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych


18 stycznia 2017 2 min. czytania

Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ustawa o VAT wskazuje jednak na wiele wyjątków wśród, których są m.in. usługi budowlane.

Zgodnie z art.19a ust.5 pkt3 lit.a ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowano-montażowych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.  Przepis ten obowiązuje jednak tylko wówczas gdy zostanie spełniony warunek z art. 106b ust.1, czyli kiedy usługa świadczona jest na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury, tylko wówczas gdy usługa będzie świadczona na rzecz innej firmy.

usługi budowlane

Zgodnie z art.19a ust.7, jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury określonego w art. 106i ust. 3 i 4.

Z art. 106i ust.3 pkt1 wynika, że w przypadku świadczenia usług budowlanych lub  budowano-montażowych fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi.

W przypadku gdy jeszcze przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W tym przypadku obowiązuje standardowy termin na wystawienie faktury, czyli do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

W przypadku gdy dana usługa budowlana spełnia warunki do objęcia jej odwrotnym obciążeniem wówczas obowiązek podatkowy wykazuje się zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

W przypadku gdy usługa świadczona jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wówczas zastosowanie znajdą przepisy ogólne. Zgodnie, z którymi obowiązek podatkowy powstanie w dacie wykonania usługi a jeżeli wcześniej otrzymano całość lub część zapłaty to z chwilą otrzymania tej zapłaty (w tej części).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu