Od 1 września 2016 roku sprzedawców detalicznych będzie obowiązywał nowy podatek, ponadto będą oni też zobowiązani do składania dodatkowej deklaracji. Co należy wiedzieć w odniesieniu do tych zmian?

Dnia 30 lipca 2016 prezydent podpisał ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, która wprowadza od dnia 1 września nowy podatek. Będzie on zasilał budżet państwa, a ściągalny będzie jak już wyżej wskazałam od sprzedawców detalicznych.

Przedmiot i podstawa opodatkowania

Zgodnie z art. 5 nowej ustawy, opodatkowaniu będzie podlegał przychód ze sprzedaży detalicznej. Przez sprzedaż detaliczną należy rozumieć dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów (rzeczy ruchomej lub ich części) – konsumentom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nabywająca towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnikom ryczałtowym). Najprościej rzecz ujmując, chodzi o sprzedaż towaru prowadzoną w ramach działalności na rzecz konsumentów.

Jak określono w art. 6 ust.1 ustawy podstawę opodatkowania tym podatkiem, stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ponad kwotę 17 000 000 zł. Wniosek jest prosty i wskazuje na to, że przychody poniżej też kwoty nie będą podlegały opodatkowaniu. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz ust. 5 ustawy :

 • do przychodu uwzględniane są zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru,
 • przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Co bardzo ważne do podstawy opodatkowania nie wlicza się podatku VAT – art. 6 ust. 4. Zatem dla czynnego podatnika istotne przy określaniu przychodu są kwoty netto przychodu.

Przychód określa się na podstawie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej lub w przypadku zwolnienia z obowiązku jej prowadzienia, na podstawie dokumentów, które przedsiębiorca prowadzić musi – art. 6 ust.3 ustawy.

Nowy podatek i nowa deklaracja PSD-1

Wyłączenia

Opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie podlega sprzedaż detaliczna :

 • energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • paliw stałych,
 • używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych,
 • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych,
 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek podatkowy oraz stawki podatku

Jak określono w art. 8 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Przykładowo przedsiębiorca dnia 22 września osiągnie przychód w wysokości 17 000 000 zł. Oznacza to, że podatek będzie płacony od nadwyżki ponad tą kwotę osiągniętej w dniach 23 – 30 września.

Zgodnie z art. 9 ustawy stawki podatku wynoszą:

 • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł,
 • 1,4% od nadwyżki ponad kwotę 170 000 000 zł.

Załóżmy, że przedsiębiorca w październiku 2016 roku osiągnie przychód w wysokości 200 000 000 zł. W odniesieniu do tej kwoty, sytuacja wygląda następująco:

 • do kwoty 170 000 000 zł – podatek wynosi 0,8%,

czyli (170 000 000 – 17 000 000) * 0,8% = 1 224 000 zł

 • od nadwyżki ponad kwotę 170 000 000 zł – podatek wynosi 1,4%,

czyli (200 000 000 – 170 000 000) * 1,4 % = 420 000 zł

 • łącznie podatek za październik wyniesie 1 224 000 zł + 420 000 zł = 1 644 000 zł.

Pobór podatku

Odnosząc się do art. 10 należy zauważyć, że podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego:

 • składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku,
 • obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku – art. 10 ust. 2 ustawy.

Właściwość organów podatkowych

Ustawa w art. 11 podaje, że w przypadku podatników :

 • będących osobami fizycznymi – właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika,
 • będących spółkami cywilnymi – właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku,
 • będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej – właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na adres siedziby podatnika,
 • nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Ponadto, jeśli nie można ustalić właściwości organu podatkowego zgodnie z powyższymi wytycznymi, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Deklaracja

Art. 10 ust. 3 ustawy wskazuje, że wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, zostanie określony przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia. Projekt rozporządzenia z dnia 29 lipca 2016 r. w § 1. określa wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu