Komu i kiedy przysługuje zwrot VAT w trybie przyspieszonym?


21 grudnia 2016 6 min. czytania

Od 2017 r. katalog warunków umożliwiających uzyskanie zwrotu VAT w przyspieszonym 25-dniowym terminie ulegnie poszerzeniu. Nowe warunki mają ograniczyć oszustwa podatkowe.

Warunki do końca 2016 r. 

Zgodnie z art.87 ust.6 obowiązującej do końca 2016 r. ustawy o VAT, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (powyżej 15 000 euro tylko przelewem)

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

Warunki od 1 stycznia 2017 r. 

Zgodnie ze znowezlizowanym art.87 ust.6 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2017 r. na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych (kwota do przeniesienia) i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3

Nowe warunki do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni

Podobieństwa

Zarówno na starych jak i na nowych zasadach aby otrzymać zwrot w terminie 25 dni podatnik na dzień złożenia deklaracji musi mieć zapłacony podatek wynikający z dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34. Dodatkowo może uwzględnić na deklaracji VAT podatek naliczony z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Różnice

1.Obowiązek zapłaty faktur

Zgodnie ze starymi przepisami aby uzyskać zwrot w terminie 25 dni podatnik na dzień złożenia deklaracji musiał mieć zapłacone wszystkie faktury. Ustawodawca nie wskazywał sposobu zapłaty. Faktury mogły być więc zapłacone przelewem czy gotówką. Przepis zawierał odniesienie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą w przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość tej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro płatność musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego.

Zgodnie z nowymi przepisami faktury muszą być zapłacone  w całości  za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Nowe przepisy doprecyzowują zatem z jakiego rachunku ma być dokonana zapłata.  Nowe przepisy zezwalają jednak na inną formę płatności (gotówka, kompensata) czy nawet jej brak w przypadku pozostałych faktur (nieuregulowanych za pośrednictwem rachunku w banku czy SKOK) o ile ich suma nie przekroczy 15 000 zł.

2.Kwota z przeniesienia

Zgodnie z nowymi przepisami aby uzyskać zwrot w terminie 25 dni kwota z przeniesienia z poprzednich okresów rozliczeniowych nie może być większa niż 3000 zł. W starym porządku prawnym w ogóle nie było warunku dotyczącego wartości kwoty z przeniesienia. Kolejną różnicą jest to, że stare zasady podatkowe dla uzyskania przyspieszonego zwrotu wymagały aby kwoty wynikające z przeniesienia również były zapłacone. Znowelizowane przepisy wskazują, że ten warunek już nie ma zastosowania a więc kwota z przeniesienia nie mus być uregulowana.

3.Ograniczenia

Nowym warunkiem uzyskania zwrotu jest bycie zarejestrowanym jako podatnik vat czynny oraz składanie deklaracji  VAT przez 12 miesięcy poprzedzających okres, za który podatnik występuje o zwrot. Dotychczas nie było żadnych przeszkód w tym, aby nowo założony podmiot wnioskował o zwrot VAT w przyspieszonym terminie.

Nowe warunki ubiegania się o zwrot w terminie 25 dni  mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2017 r. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu