Nowe limity płatności gotówkowych już od 1 stycznia 2017 r.


27 lipca 2016 1 min. czytania

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie długo zapowiadana zmiana dotycząca obniżenia limitów płatności gotówkowych między przedsiębiorcami.

W chwili obecnej każdy z przedsiębiorców ma obowiązek dokonywania transakcji i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz,
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Od 1 stycznia 2017 r. kwota ta ulegnie znacznemu obniżeniu i wynosić będzie 15 000 złotych.
limit płatności
Nowelizacja ustawy wprowadza również sankcję za naruszenie obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Jeżeli podatnicy dokonają płatności gotówkowej przekraczającej wartość 15 000 złotych z pominięciem rachunku bankowego, nie zaliczą poniesionego wydatku do kosztów podatkowych.
W myśl nowych przepisów na księgowych będzie spoczywał nowy obowiązek pozyskania od klienta potwierdzenia płatności transakcji, której kwota przekracza 15 000 złotych, aby wydatek bez przeszkód zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatnika, bez dokonywania w późniejszym czasie korekty kosztów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu