Nowe funkcje w inFakt


17 października 2011 5 min. czytania

Dołączenie skanu dokumentu

Aby ułatwić kontrolę nad wprowadzanymi do systemu dokumentami kosztowymi, wdrożyliśmy funkcję pozwalającą na załączenie e-dokumentów. Opcja ta dostępna jest na dole formularza kosztu:

Dołączanie skanu dokumentów

Do systemu można wprowadzić pliki w postaci jpg, png, pdf oraz gif o objętości nie przekraczającej 1MB. Dodatkowo, w systemie można umieszczać potwierdzenia zapłaty składki ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku VAT.

Składki ZUS:

W zakładce Księgowość/Składki ZUS lub Koszty/Koszty należy wybrać miesiąc którego dotyczy potwierdzenie zapłaty:

Wybór miesiąca, którego dotyczy potwierdzenie zapłaty

następnie wybieramy polecenie dołącz potwierdzenie zapłaty:

Przycisk dołączania potwierdzenia zapłaty

Analogicznie postępujemy w przypadku dołączania dowodów wpłat za podatek dochodowy (zakładka Księgowość/Podatek dochodowy) czy podatek VAT (zakładka Księgowość/Podatek VAT)

Przycisk dołączania potwierdzenia zapłaty - PIT5

Statystyki

Dokładna znajomość oraz analiza struktury kosztów, zobowiązań podatkowych oraz sytuacji finansowej w naszej działalności jest niezbędną wiedzą, która pozwala na efektywne zarządzanie firmą. W tym celu przygotowaliśmy szereg porównań i statystyk pozwalających na gruntowne poznanie historycznych danych finansowych.

Dostęp do statystyk znajduje się po prawej stronie w danej zakładce.

Statystyki

Np.: w zakładce Księgowość/Podatek dochodowy, uzyskamy informacje jak kształtowały się nasze zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego w danym roku podatkowym.

Statystyki

W zakładce Koszty/Przegląd uzyskamy natomiast informację o strukturze wydatków w wybranym miesiącu.

Statystyki

To nie wszystkie informacje statystyczne, jakie dostępne są teraz w inFakt. W pozostałych zakładkach znajduje się:

  • Zestawienie wystawionych faktur z podziałem na grupy oraz procentowym udziałem każdej z tych gryp: niezapłacone/zapłacone/z przekroczonym terminem płatności/szkice – zakładka przychody/przegląd
  • Zestawienie wysokości przychodów netto w danych miesiącach w skali roku – zakładka przychody/faktury
  • Zestawienie wysokości poniesionych kosztów łącznie w danych miesiącach w skali roku – zakładka koszty/koszty
  • Zestawienie/Suma zobowiązań z tytułów: podatku VAT, dochodowego oraz należnych składek ZUS, z podziałem na miesiące w danym roku podatkowym – zakładka księgowość/przegląd
  • Wykres liniowy przestawiający relację przychodów i kosztów w skali danego roku – zakładka księgowość/KPiR
  • Wysokości zobowiązania z tytułu podatku VAT w poszczególnych okresach w skali roku – zakładka księgowość/podatek VAT

Automatyczna nota korygująca

Otrzymałeś od kontrahenta fakturę zawierającą błędy? Nie musisz już wypisywać ręcznie noty korygującej. Teraz możesz wygenerować ją w inFakt!

Formularz noty znajduje się w zakładce Przychody – Przegląd/Faktury oraz Koszty-Przegląd/Faktury.

Menu - Nota korygująca

Jeśli wprowadziłeś już do programu fakturę, której nota dotyczy, większość danych zostanie automatycznie uzupełniona. Wystawiając notę możesz również skorzystać z pustego formularza.

Gotową notę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach – Oryginał i Kopia. Oba egzemplarze należy wysłać podpisane do naszego kontrahenta. Ten powinien odesłać nam podpisana kopię. Notę należy dołączyć do faktury, której nota dotyczy.

Zbiorcze wysyłanie faktur mailem

Wysyłasz faktury do kontrahentów w wersji elektronicznej? Teraz już wysyłka nie zajmie Ci dużo czasu. Jeżeli w danych klienta zdefiniowałeś adres e-mail, wystarczy w zakładce Przychody/Przegląd lub Przychód/Faktury zaznaczyć faktury, które mają być wysłane a następnie użyć polecenia – Wyślij mailem.

Wysyłanie faktur mailem

Drukowanie wielu kopert

Jeżeli wysyłasz faktury do kontrahentów pocztą tradycyjną, nie musisz już drukować każdej koperty osobno z poziomu faktury. Dodaliśmy funkcję pozwalającą na drukowanie kopert z zakładki Przychody/Przegląd lub Przychody/Faktury.
Wystarczy zaznaczyć faktury, dla których chcemy wydrukować koperty,

Druk kopert

użyć polecenia Drukuj,

Druk kopert

oraz wybrać format w jakim koperty mają zostać wydrukowane:

Druk kopert

Opcja w kosztach „Tylko do VAT”

Chcesz zaksięgować fakturę zaliczkową lub faktury dokumentujące wydatki. Teraz możesz księgować faktury kosztowe jedynie na potrzeby podatku VAT, przy jednoczesnym nieuwzględnianiu do podatku dochodowego. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy w Ustawieniach wybrać z sekcji Faktury polecenie Nie uwzględniaj do PIT, wskazać TAK,

Opcja w kosztach - Tylko do VAT

a następnie zapisać zmiany. W ten sposób opcja dostępna będzie na każdym formularzu kosztu.

Opcja w kosztach - Tylko do VAT

Zmiany w ustawieniach księgowych

Dokonaliśmy ulepszenia związanego z wypełnianiem i edytowaniem danych księgowych. W przypadku gdy nastąpiły jakiekolwiek zmiany związane z rozliczeniami z ZUS lub z tytułu podatków VAT bądź dochodowego, jest możliwe ujęcie tego faktu w systemie bez wpływu na wcześniejsze rozliczenia lub wygenerowane raporty.

Np.: od września rozpoczęto opłacanie dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe.

Wybieramy ustawienia ZUS

Zmiany w ustawieniach księgowych

Po kliknięciu w NIE, pojawią się aktualnie obowiązujące dane

Zmiany w ustawieniach księgowych

Po ponownym kliknięciu w Nie otrzymujemy formularz do wprowadzenia zmian

Zmiany w ustawieniach księgowych

Po zapisaniu zmian pojawią się wcześniej obowiązujące dane oraz aktualne:

Zmiany w ustawieniach księgowych

Analogicznie należy postąpić w przypadku dokonywania innych zmian. Tak wprowadzone zmiany ustawień księgowych nie będą mieć wpływu na raporty dotyczące poprzednich okresów, w których obowiązywały inne zasady związane z rozliczeniami.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu