Nowe formy ochrony prawnej podatnika


23 stycznia 2017 2 min. czytania

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustanawiające dwa nowe instrumenty, które dają podatnikom ochronę prawną w sytuacji, gdy zastosują się do zawartego w nich stanowiska organów podatkowych.

Obok dotychczas już istniejących interpretacji ogólnych oraz interpretacji indywidualnych od początku 2017 r. pojawiły się:

  1. objaśnienia podatkowe, wydawane z urzędu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów (art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej). Będą one zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów pod nazwą „Objaśnienia podatkowe”.
  2. utrwalona praktyka interpretacyjna ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 14n § 4-7 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z Ordynacją podatkową pod pojęciem utrwalonej praktyki interpretacyjnej rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, które dominują w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.

Nowe formy ochrony prawnej podatnika

W przypadku jednak – gdy w tym czasie zastosowanie mają wydane w  odniesieniu do takiego samego zagadnienia: interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe, wydane w takim samym stanie prawnym przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, to począwszy od dnia opublikowania takiej interpretacji ogólnej lub zamieszczenia takich objaśnień podatkowych – przez utrwaloną praktykę interpretacyjną należy rozumieć odpowiednio wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, wynikające z interpretacji ogólnej lub wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, które dotyczy stosowania tych przepisów, zawarte w objaśnieniach podatkowych.

Podatnik, który zastosuje się do stanowiska wynikającego z objaśnień podatkowych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej, korzysta z ochrony prawnej na takich samych zasadach jak podatnik, który zastosował się do otrzymanej interpretacji indywidualnej

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu