Nowa deklaracja VAT 14. Kto musi ją składać?


7 września 2016 2 min. czytania

1 sierpnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.07.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w rozliczaniu VAT z tytułu dokonania transakcji  wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Zmiany dotyczą podatników VAT dokonujących WNT paliw silnikowych (których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Zmiana polega na tym, że dotychczas  WNT paliw wykazywało się tylko w deklaracji podatkowej. W przypadku czynnego VATowca podatek należny był jednocześnie podatkiem naliczonym,a co za tym idzie rozliczenie podatku odbywało się bezgotówkowo.

Począwszy od 1 sierpień br. podatnik jest zobowiązany do obliczenia i wpłacenia kwoty podatku VAT na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat z tytułu podatku akcyzowego, co do zasady w terminie do 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do Polski. Szczegółowe terminy wskazane są w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT.

Nowa deklaracja VAT 14. Kto musi ją składać_

Celem wprowadzonych zmian jest walka z oszukańczymi praktykami a tym samym uszczelnienie systemu VAT.

W związku z nowym sposobem rozliczania WNT paliw silnikowych pojawiała się deklaracja, a mianowicie VAT 14 czyli „Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych”. Deklarację składa się za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

Do deklaracji VAT-14 dołącza się załącznik VAT 14 /A „Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych”, na którym wyszczególnia się wszystkie transakcje dokonane w danym miesiącu w tym: nazwę i NIP podatnika na rzecz, którego dokonuje rozliczenia, datę transakcji czy jej wartość w zł.

Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT 14 /A składa się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego.

WNT paliw silnikowych poza deklaracją VAT-14 należy wykazać także na deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8).

Faktyczne rozliczenie WNT ma miejsce w standardowej deklaracji VAT, w której podatnik uwzględni podatek należny z tytułu WNT paliw, jak i podatek naliczony.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu