Nie mam faktury. Czy muszę wykazać import usług?


11 października 2016 3 min. czytania

Rozliczeń podatkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych takich jak np. faktury, rachunki, dokumenty celne. Czy w przypadku braku dokumentu który potwierdza import usług przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku rozliczenia VAT? Otóż nie. Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.

Spis treści

Import usług

Import usług to w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o VAT świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Z kolei art. 17 ust.1 pkt 4. stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (czyli spoza Polski), a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e (usługi związane z nieruchomościami), podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 (nie zarejestrowany do VAT ani czynny, ani zwolniony),

b) usługobiorcą jest:

    • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4, (rejestracja do VAT UE)

    • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4. (rejestracja do VAT UE)

Obowiązek podatkowy dla importu usług zasadniczo powstaje w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe, czyli z chwilą wykonania usługi.

Jeżeli usługa przyjmowana jest częściowo i dla każdej części określono zapłatę, usługę uznaje się za wykonaną, a to znaczy, że od tej części powstaje obowiązek podatkowy.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

 Nie mam faktury. Czy muszę wykazać import usług?

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Jeśli przed wykonaniem usługi nabywca uiszcza zaliczkę (przedpłatę, ratę, itp.) – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej uiszczenia.

Brak faktury (czy też innego dokumentu) nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku rozliczenia VAT z tytułu importu usług. Przedsiębiorca, który dokonał import usług jest zobowiązany do rozliczenia VAT z tego tytułu w dacie powstania obowiązku podatkowego. Oczekiwanie na fakturę, w sytuacji gdy nie dotrze ona przed złożeniem deklaracji VAT za okres, w którym wystąpił obowiązek podatkowy rodzi zaległości podatkowe.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu