Kto może płacić składki od dochodu? Jak przejść na mały ZUS +?

W dniu 27.12.2019 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która rozszerza tzw. mały ZUS. Od 01.02.2020 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania mały ZUS plus.

Mały ZUS styczeń 2020

Przepisy wprowadzające mały ZUS plus wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2020. Oznacza to, że w styczniu 2020 obowiązują jeszcze dotychczasowe warunki dla stosowania małego ZUS.

Z małego ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku tj. 67.500 zł. Warunkiem do skorzystania z tej preferencji jest prowadzenie w poprzednim roku działalności kalendarzowym gospodarczej przez co najmniej 60 dni. Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy m.in.:

  • korzystają z ulgi na start lub z preferencyjnego ZUS;
  • wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • korzystali w poprzednim roku kalendarzowym z opodatkowania w formie karty podatkowej oraz jednocześnie korzystali ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Podstawę dla małego ZUS ustala się mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez ogłoszony na dany rok kalendarzowy współczynnik. Współczynnik potrzebny do wyliczenia małego ZUS w 2020 został ogłoszony w dniu 23.12.2019 i wynosi 0,4825.

Przeciętny miesięczny przychód obliczany jest według następującego wzoru:

wzór

Przedsiębiorcy, którzy korzystali w 2019 z małego ZUS nie muszą ponownie się zgłaszać do ubezpieczeń. Natomiast przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do małego ZUS i nie korzystali z tej ulgi powinni w terminie do 08 stycznia 2020:

  • wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem 0510 (12) lub 0570 (72);
  • zgłosić się do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA (podlegający jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu) z kodem 0590 (92).

Osoby rozpoczynające działalność na nowo lub wznawiające działalność powinny dokonać zgłoszenia do małego ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia lub wznowienia.

Mały ZUS plus luty 2020

Z dniem 01 lutego 2020 zacznie obowiązywać mały ZUS plus. Nowe rozwiązanie zakłada, że podstawa dla składek społecznych uzależniona będzie od dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy. Z małego ZUS plus skorzystają przedsiębiorcy, których roczny przychód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000 zł.

Podstawę dla małego ZUS plus ustala się mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez stały współczynnik 0,5. Przeciętny miesięczny dochód oblicza zgodnie z powyższym wzorem, zamiast przychodu wstawiając dochód z poprzedniego roku kalendarzowego.

Poza sposobem ustalania podstawy wymiaru składek warunki oraz wyłączenia dla małego ZUS plus nie zmieniły się w porównaniu do małego ZUS.

Przepisy przejściowe – zgłoszenia

Z przepisów przejściowych wprowadzających mały ZUS plus wynika, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zarejestrowały się do małego ZUS i ponownie ustalają podstawę do małego ZUS plus nie muszą składać zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń. Muszą natomiast złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA CZ. II za styczeń 2020 oraz luty 2020 w terminach odpowiednio do 10go lutego oraz do 10go marca 2020. Przedsiębiorców zatrudniających pracowników obowiązuje imienny raport ZUS RCA cz. II składany do 15go lutego oraz 15go marca 2020.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.12.2019 zmieniający wzory deklaracji i informacji rozliczeniowych jest obecnie na etapie opiniowania. Określa m.in. nowe wzory deklaracji ZUS DRA CZ. II oraz ZUS RCA cz. II, które w części IV zawierać będą informacje na temat:

  • formy opodatkowania w ubiegłym roku kalendarzowym;
  • dochodu;
  • przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie korzystali z małego ZUS a spełniają warunki do małego ZUS plus dokonują wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA oraz ponownego zgłoszenia na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem 0590 (92) do końca lutego 2020. Termin ten dotyczy także przedsiębiorców, którzy rozpoczęli lub wznowili działalność gospodarczą w lutym 2020.