Kim jest mały podatnik? Na jakiej podstawie to stwierdzić? Jakie są ograniczenia i limity w tym zakresie? W tym opracowaniu powiem kim jest mały podatnik w 2019 r.

Definicja małego podatnika

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, pod pojęciem małego podatnika należy rozumieć podatnika podatku od towarów i usług (podatnika podatku VAT):

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
Mały podatnik w 2019 r.

Mały podatnik w 2019 r.

W odniesieniu do limitu na 2019 r. przeliczenia dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia 1 października 2018 r, czyli 4,2795.
Oznacza to, że mały podatnikiem w 2019 r. jest podatnik, u którego:

  • sprzedaż (z podatkiem VAT) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł ,
  • prowizja (w przypadku przedsiębiorstw maklerskich lub zarządzających funduszami inwestycyjnymi) w 2018 r. nie przekroczyła wartości 193.000 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu