Dokonując sprzedaży towarów na rzecz np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z innych krajów Unii Europejskiej należy dokonać rejestracji w tychże krajach i tam rozliczać VAT.

Zgodnie z art. 2 ust. 23 ustawy o VAT,  przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju (Polski) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (pozostałe kraje UE), które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej

Zatem o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (Polski) będziemy mówili, w przypadku gdy polski VATowiec będzie wysyłał lub transportował towary z Polski do innego kraju unijnego na rzecz nabywcy, który nie jest zobowiązany do rozliczenia VAT z tytułu WNT.

Do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie uwzględnia się sprzedaży (art. 23 ust.11 i ust.13):

1) nowych środków transportu;

2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2. (towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz)

3) towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5 (dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków opodatkowanych w procedurze marża)

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. Zatem zasadniczo miejscem opodatkowania jest kraj, do którego dane towary są dostarczane.

Sprzedaż wysyłkowa z Polski

Ustawodawca daje jednak podatnikom możliwość opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w Polsce ale tylko do określonego limitu. Bowiem, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium Polski, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

W przypadku przekroczenia limitu dla danego kraju, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik ma prawo do określonych limitów opodatkować sprzedaż na terytorium Polski, ale nie musi z niego skorzystać. Gdyby jeszcze przed przekroczeniem limitu chciał skorzystać z opodatkowania na terytorium kraju przeznaczenia musi na co najmniej 30 dni przed dostawą przedłożyć do polskiego US, zawiadomienie o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy (VAT-21).

Dodatkowo w terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, podatnik jest obowiązany przedstawić polskiemu US dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Warto zwrócić uwagę, że podatnik, który dobrowolnie zrezygnował z opodatkowania na terytorium Polski będzie musiał rozliczać VAT w kraju przeznaczenia dostawy towarów przez okres co najmniej 2 lat.