Na czym polega łączenie etatu z urlopem rodzicielskim? Czy takie łączenie może mieć miejsce też w przypadku urlopu macierzyńskiego?


Łączenie etatu z urlopem rodzicielskim

Uregulowania w zakresie łączenia etatu z urlopem rodzicielskim zawiera ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Oznacza to, że mają one zastosowanie wyłącznie do pracowników tj. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Łączenie etatu z urlopem rodzicielskim

Zgodnie z art. 1821a po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo wykorzystać urlop rodzicielski. Wymiar wynosi 32 tygodnie – w przypadku jednego dziecka i 34 w przypadku większej ilości dzieci.

Co więcej pracownik może zdecydować się na łączenie etatu z urlopem rodzicielskim – art. 1821e. Przepis odnosi się wyłącznie do urlopu rodzicielskiego, zatem przebywając na urlopie macierzyńskim pracownik takiego prawa, czy też możliwości nie ma.

Wymiar 

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Przykładowo pracownik zatrudniony na pełen etat może maksymalnie pracować na 1/2 etatu i korzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 1/2. 

Wykonywanie pracy na urlopie rodzicielskim nie powoduje zmiany pierwotnego wymiaru etatu pracownika. Wymiar etatu pozostaje bez zmian, przy czym podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim powoduje podział tego urlopu na część związaną z pracą i część poświęconą wyłącznie na opiekę nad dzieckiem.

Wniosek

W sytuacji łączenia etatu z urlopem rodzicielskim podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

We wniosku pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony.

Wydłużenie urlopu

W związku z tym, że pracownik pracuje i korzysta z części przysługującego mu urlopu, czas trwania urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu na zasadach określonych w art. 1821f. Wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

  1. 64 tygodni – w przypadku jednego dziecka,
  2. 68 tygodni – w przypadkach więcej niż jednego dziecka.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Natomiast gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy, odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego. Co więcej, gdy w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

Część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop został proporcjonalnie wydłużony, wydłuża część urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu