Zasadniczo podatnicy rozliczający się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym są zobowiązani do wpłacania zaliczek miesięcznych. Ustawodawca wprowadził jednak możliwość wpłacania zaliczek co kwartał. Przywilej ten nie dotyczy jednak wszystkich podatników.

Zgodnie z art. 44 ust. 3g ustawy o PIT, z kwartalnego sposobu rozliczania zaliczek mogą skorzystać tylko:

  • mali podatnicy,
  • podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 11.

Zgodnie z art. 5a  ust. 20 ustawy o PIT,  za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2017 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł.

Kwartalne zaliczki na PIT

Z kolei zgodnie z art. 22k ust.11 z kwartalne zaliczki mają zastosowanie do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem podatnika, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Zgodnie z art. 44 ust.3i mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Zatem chcąc w 2017 r. wpłacać kwartalne zaliczki na podatek dochodowy zmiany należy dokonać do 20 lutego  (poniedziałek) 2017 r. 

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (wniosek CEIDG-1).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu