Jaki jest czas na skorygowanie zeznania rocznego?


6 grudnia 2018 2 min. czytania

Podatnik, który w złożonym zeznaniu stwierdzi błędy lub braki, zobowiązany jest do złożenia korekty. Korekta zeznania służy usunięciu wszelkich stwierdzonych braków, bądź błędów w zeznaniu.

Dokonując korekty zeznania, należy posłużyć się wzorem formularza, który obowiązywał w rozliczeniu za rok podatkowy, za który wnoszone jest ponownie wypełnione zeznanie.Przykładowo podatnik poprawiający zeznanie roczne za 2015 rok, sporządza korektę na druku obowiązującym w 2015 roku.

Co istotne składając korektę, należy złożyć skorygowany formularz zeznania wraz z załącznikami, nawet jeżeli korekta nie wiążę się ze zmianami w treści załączników.

Ponadto jeżeli po zakończeniu roku podatkowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

korekta zeznania rocznego

Wielu podatników musi pamiętać też o tym że, jeżeli upłynął już termin rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy, nie można złożyć korekty zeznania, która dotyczy zmiany sposobu rozliczenia dochodów z indywidualnego na rozliczenie wspólne z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przykładowo małżonkowie rozliczając się za rok 2015 złożyli dwa osobne zeznania podatkowe PIT-37 w odpowiednim terminie. Mają możliwość skorygowania ich i złożenia wspólnego zeznania do dnia 02.05.2015 (bo 30.04.2015 wypada w sobotę, zatem ostateczny termin przesuwa się). Złożenie korekty zeznania rocznego, która wiąże się ze wspólnym rozliczeniem nie jest skuteczne.

Nierzadko w wyniku składania korekty, zmienia się wysokość podatku wykazywana na zeznaniu. Jeżeli w efekcie korekty zeznania, podatek w niej wykazany jest wyższy od podatku wykazanego w pierwotnej wersji zeznania, podatnik ma obowiązek wpłaty tego podatku wraz z odsetkami liczonymi od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności za dany rok podatkowy, którego dotyczy korekta. Zwlekanie ze złożeniem korekty bądź zapłatą zaległości, zwiększa obciążenie kwotą odsetek – wydłuża się okres, za który są naliczane. Gdy natomiast podatek jest niższy w stosunku do zapłaconego na podstawie pierwotnego zeznania, wówczas podatnik składa wraz z korektą wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym. Urząd skarbowy wyda postanowienie w sprawie jej zwrotu, bądź też zdecyduje o wszczęciu kontroli podatkowej dla zbadania zasadności korekty i wysokości nadpłaty, zakończone decyzją podatkową.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu