Ile jest czasu na skorygowanie zeznania rocznego od stwierdzenia błędu?

Popełnienie błędów w złożonej deklaracji podatkowej najczęściej oznacza konieczność złożenia korekty. Prawidłowa korekta PIT wymaga jednak zachowania pewnych procedur. O czym warto pamiętać poprawiając błędy w rocznym zeznaniu podatkowym?

Lepiej nie czekać, aż błąd wykryje urzędnik

Pomimo szerokiego stosowania aplikacji do tworzenia PIT-ów błędy w deklaracji podatkowej to właściwie codzienność. O pomyłkę nie jest bowiem trudno. Wystarczy choćby źle przenieść dane z PIT-11, zapomnieć złożyć konieczny załącznik czy nie uwzględnić dochodów z jednej z umów. W przypadku stwierdzenia błędów z zeznaniu najlepiej poprawić je samemu i nie czekać, aż nieprawidłowości wykryją urzędnicy.

To istotne np. w sytuacji, gdy w składanym zeznaniu przedsiębiorca wykazuje wysoką nadpłatę, ale jednocześnie popełnił błąd. Zgodnie z przepisami nadpłata jest zwracana w terminie 3 miesięcy od złożenia PIT-u. Jeśli jednak zeznanie jest nieprawidłowe to ten termin zaczyna niejako biec na nowo i jest liczony od dnia korekty.

Tym samym im zostanie ona szybciej złożona, tym szybciej nastąpi zwrot nadpłaty. Na jakie kwestie należy jednak zwrócić uwagę poprawiając nieprawidłowości, jakie pojawiły się w zeznaniu?

Korekta PIT – jak należy dokonać_

Złożenie korekty wymaga podania jej przyczyn

Korekta PIT to nic innego jak ponowne złożenie tego samego formularza. Co za tym idzie jeśli dany przedsiębiorca złożył np. PIT-36, na którym pojawiła się pomyłka zobligowany jest do ponownego złożenia tej samej deklaracji. Istotne jest również, by użyć do tego identycznego druku jak ten, który obowiązywał w roku złożenia poprawianego PIT-u. Różnica polega na tym, że zamiast rubryki „złożenie zeznania” zaznaczyć „korekta zeznania”.

Równocześnie należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty, np. „wypełniony został niewłaściwy formularz” albo „zła wartość w polu XX”. Najlepiej posłużyć się załącznikiem ORD-ZU, który jest urzędowym drukiem przeznaczonym do tego celu. W przypadku, gdy korekta PIT składana jest „na miejscu” w urzędzie lub przesyłana pocztą wyjaśnienie można napisać na zwykłej kartce wyjaśniającej przyczyny zmian.

uwaga
Jest to jednak niemożliwe przy przesyłaniu korekty w formie elektronicznej – tutaj konieczny jest załącznik ORD-ZU.

Ważne jest, że deklaracji nie trzeba korygować w tej samej formie. Jeśli więc przedsiębiorca złożył pierwotny druk np. przy pomocy Internetu to korektę wraz z uzasadnieniem może złożyć osobiście lub pocztą.

W jakim terminie korekta PIT powinna być złożona?

W myśl przepisów korektę należy złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Co za tym idzie na korektę zeznania złożonego za 2013 roku jest czas do końca 2019 roku. Dzięki skorygowaniu deklaracji podatnik uniknie odpowiedzialności skarbowej. A co kiedy korekta pociąga za sobą konieczność zapłaty podatku, np. przy zawyżeniu kosztów uzyskania przychodów? W takiej sytuacji wraz z korektą konieczne jest uiszczenie należnego podatku (wraz z odsetkami za zwłokę).

Żadne przepisy nie określają jednak ile razy zeznanie można poprawiać. W praktyce oznacza to, że korekty zeznania można dokonać wielokrotnie. Najprawdopodobniej jednak takie postępowanie zwróci uwagę urzędu skarbowego. Nie ma on jednak prawa odmówić przyjęcia skorygowanego druku, nawet jeśli byłby składany po raz dziesiąty.

Tak samo jak w przypadku składania właściwej deklaracji podatkowej warto posiadać potwierdzenie nadania korekty. W przypadku korekty składanej drogą elektroniczną formą potwierdzenia jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Korekty zeznania nie można dokonać jeśli w sprawie deklaracji toczy się już postępowanie lub kontrola podatkowa.

Rozlicz PIT z inFaktem

  • Szybko i sprawnie wypełnisz PIT-36 lub PIT-36L
  • Zapiszesz sporządzony PIT w wygodnym formacie PDF
  • Masz możliwość korekty PIT-u

Załóż konto