Kiedy zastosowanie ma korekta, a kiedy nota korygująca? Jakie podmioty uprawnione są do wystawia tych dokumentów? Czy konieczna jest akceptacja przez drugą stronę transakcji?

Korekta faktury

Korekta do faktury pierwotnej dokumentującej wykonanie usługi lub dostawę towaru (najogólniej rzecz ujmując sprzedaż) wystawiana jest przez sprzedawcę (lub osobę przez niego upoważnioną) w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty dokonanej przed dniem sprzedaży,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 tj. datę wystawienia, kolejny numer identyfikujący fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 • w przypadkach innych niż wskazane wyżej – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Korekta, a nota korygująca

Nota korygujące

Dokumentem, który także służy do korekty jest nota korygująca natomiast jest to zupełnie inny dokument niż faktura korygująca i ma inne zastosowanie. Jak określono w art. 106k nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określających:

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem,

– może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Notą korygującą poprawiamy najczęściej dane firmy – nazwę, adres.

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Dokument ten powinien zawierać:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”,
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura tj.
  • datę wystawienia,
  • kolejny numer faktury,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu