1 marca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a wraz z nią nowy rodzaj kontroli – kontrola celno-skrabowa.

Kontrola celno-skarbowa będzie prowadzana przez naczelników urzędów celno-skarbowych a wykonywana zarówno przez pracowników KAS jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Będzie to tzw. „twarda kontrola”, ukierunkowana przede wszystkim na zwalczanie przestępstw zagrażających finansowemu bezpieczeństwu państwa, np. wyłudzenia VAT.

Co podlega kontroli ?

Zgodnie z art. 54 ust. 1-2 ustawy o KAS, kontroli celno-skarbowej będzie podlegać m.in.: przestrzeganie:

 • prawa podatkowego;
 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi;
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych;
 • prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;

a także

 • rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego;
 • prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;
 • przesyłki pocztowe;
 • wywóz i przywóz na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom.

kontrola celno-skarbowa

Gdzie prowadzona jest kontrola ?

Jak wynika z art. 59 ust.1 ustawy o KAS, czynności kontrolne mogą być wykonywane w:

 • urzędzie celno-skarbowym,
 • w siedzibie kontrolowanego,
 • w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych oraz
 • w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli.

Jak wszczyna się kontrolę ?

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu a w  przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej (art. 62 ust. 1,3 ustawy o KAS).

Metody stosowane w trakcie kontroli 

Zgodnie z 64. ust. 1 ustawy o KAS, kontrolującym przysługuje prawo do:

 • żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
 • wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego;
 • dokonywania oględzin;
 • legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
 • przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;
 • przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
 • zasięgania opinii biegłych;
 • zabezpieczania zebranych dowodów;
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 • sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania nagrań dźwiękowych;
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;
 • badania towarów, surowców, półproduktów i wyrobów, w tym pobrania próbek towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania;
 • żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych;
 • przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie lub gry na innym urządzeniu;
 • żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym;
 • uczestniczenia w podlegających kontroli celno-skarbowej czynnościach w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy;
 • żądania złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;
 • nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.