Rząd przygotowuje kolejne zmiany w podatkach 2018. Tym razem projekt nowelizacji dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W dzisiejszym wpisie krótka analiza proponowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w katalogu zwolnień podatkowych

W projekcie nowelizacji proponowany jest szereg zmian w katalogu zwolnień podatkowych z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W większości przypadków proponowane jest podwyższenie wskazanych w tym przepisie kwot przychodu zwolnionego z opodatkowania.
W tym miejscu warto przywołać proponowaną zmianę w zwolnieniu z opodatkowania zapomóg otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. W przypadku, gdy zapomogi takie są otrzymywane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra korzystają ze zwolnienia niezależnie od ich wysokości, natomiast zapomogi z innych źródeł są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł.
Proponowane jest również całkowite zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów od byłego zakładu pracy w związku z łączącym ich uprzednio z tym zakładem stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, albo od następcy prawnego tego zakładu pracy lub od związków zawodowych.
Do kwoty 2.000 zł planowane jest podwyższenie jednorazowej wartości wygranych lub nagród w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług.
Również całkowicie zwolniona z opodatkowania będzie wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe.
To tylko kilka z proponowanych kilkunastu zmian w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pozostałymi propozycjami zmian w tym przepisie można zapoznać się tutaj.
zmiany w podatkach 2018

50% koszty uzyskania przychodów

Planowane jest zwiększenie limitu do jakiego możliwe będzie rozliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów. Twórcy będą mogli rozliczać takie koszty do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli do kwoty 85.528 zł.

Ograniczenia w amortyzacji

Nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Nowy limit dla środków trwałych

Rada Ministrów proponuje również podwyższenie z 3.500 do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.

Brak obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu KPIR

Planowane jest zniesienie obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o jej prowadzeniu.

Kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek

Kolejne proponowane przez Radę Ministrów zmiany w podatkach 2018 to m.in. propozycja zmiany kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z planowanym brzmieniem art. 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota wolna od podatku ma zostać podwyższona z 6.600 do 8.000 zł.
Zmianom ulegnie również kwota zmniejszająca podatek, i wynosić będzie:

  • 1.440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;
  • 1.440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;
  • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł.

Zmiana w sposobie zapłaty zaliczek na podatek

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli nie wpłacać zaliczek na podatek dochodowy,  jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1.000 zł.
Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekroczy 1000 zł, wpłacie podlegać będzie różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.
baza księgowych
 

Wzory zawiadomień/oświadczeń

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie wzorów oświadczeń obowiązujących podatników przy wyborze oraz rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym. Zawiadomienia te będą mogły być składane również w formie elektronicznej.

Zmiana załącznika nr 1 do ustawy

Zmianie ulegnie treść załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego wykaz stawek amortyzacyjnych. Zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania do KŚT 2016.
Projekt nowelizacji został wniesiony do Sejmu, postęp prac nad nim można śledzić tutaj, a jego wejście w życie planowane jest na dzień 1 stycznia 2018 r.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu