KFS – czyli jak szkolić, nie wydając


24 listopada 2016 5 min. czytania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest sposobem na to, aby można było wspierać rozwój pracowników i przedsiębiorców. Jest to wydzielona część (ok. 2%) Funduszu Pracy, czyli funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczanie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

Co może zostać sfinansowane?

Art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazuje na to, że powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki z KFS na finansowanie działań obejmujących:

1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,

3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,

4) promocję KFS,

5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

KFS – czyli jak szkolić, nie wydając

Czym jest kształcenie ustawiczne?

Jak określono w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należy rozumieć przez nie kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców.

Pracodawca decyduje o formie kształcenia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje.

Jak można uzyskać środki?

Pierwszą i podstawą kwestią jest to, iż środki są przyznawane wyłącznie na wniosek pracodawcy. Zostało to uregulowane w art. 69b. ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. We wniosku należy podać dane pracodawcy, wskazać działania do dofinansowania, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty kształcenia ustawicznego ogółem i wnioskowaną kwotę dofinansowania. O środki z KFS może wystąpić każdy podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło, zlecenie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta (urząd pracy w imieniu starosty) zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy.

W umowie ustala się między innymi:

 • wysokość środków KFS na finansowanie kształcenia,
 • sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków,
 • warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika,
 • warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych do monitoringu wydatkowania środków.

Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków z KFS określany jest w drodzę rozporządzenia.

Wysokość dofinansowania

Wysokość subwencji kształtuje się na poziomie :

 • 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
 • 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – dla pozostałych przedsiębiorców.

Zgodnie z  art. 104 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej należy mieć na względzie, że mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Ważne jest też, że w momencie uzyskania środków na dofinansowanie szkoleń z pracownikiem, pracodawca zawiera z nim umowę określającą prawa i obowiązki obu stron.

Zwrot środków

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. Co więcej pracodawca w opisanej sytuacji zwraca fundusze staroście na zasadach określonych w umowie.

Kontrola

Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie :

 • przestrzegania postanowień umowy między nimi zawartej,
 • wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem,
 • właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków.

W tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu