1 marca weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Kodeks karny, które wprowadziły nowe kategorie przestępstw – podrabianie i przerabianie faktur w celu użycia ich jako autentycznych oraz  wystawianie fikcyjnych faktur. Fałszowanie faktur może oznaczać dotkliwe kary.

Zgodnie z 270a, podrabianie lub przerabianie faktur w zakresie mogącym mieć znaczenie dla wymiaru podatku lub jego zwrotu a także ich użycie jako prawdziwych podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku gdy wartość należności z faktury (faktur) przekracza 5 mln zł albo sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. W przypadku spraw mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Z kolei zgodnie z art. 271a wystawianie fałszywych faktur lub ich używanie, gdy wartość faktury (faktur) przekroczy 200 tys. zł podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  W przypadku gdy wartość należności z faktury (faktur) przekracza 5 mln zł albo sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. W przypadku spraw mniejszej wagi sprawca podlega karze  pozbawienia wolności do lat 3.
 Kara więzienia za fałszowanie faktur
Najcięższa kara w tym zakresie wynika z art. 277a, zgodnie z którym, w przypadkach opisanych powyżej (podrabianie, przerabianie faktur, wystawianie fałszywych faktur, posługiwanie się fałszywymi fakturami), gdy wartość należności z faktury (faktur) przekracza 10 mln zł, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. W przypadku spraw mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.
W odpowiedzi na interpelację nr 5967 do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanych zaostrzeń kar za oszustwa podatkowe, możemy przeczytać, że „projektowane rozwiązania wyłączają możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby, która przypadkowo popełni błąd przy wystawieniu faktury, nawet jeżeli powstanie on w wyniku niedbalstwa, a nawet lekkomyślności. Projektowane typy przestępstw – tj. szczególna postać fałszu materialnego i intelektualnego dokumentu w postaci faktury (odpowiednio projektowany art. 270a k.k. oraz art. 271a k.k.) – mają bowiem charakter umyślny. Oznacza to, że dla przypisania sprawstwa konieczne będzie nie tylko wykazanie znamion przedmiotowych typu czynu w postaci fałszu materialnego lub intelektualnego, ale także znamion podmiotowych, czyli zamiaru sprawcy popełnienia tego czynu. Sprawca musi mieć zatem pełną świadomość, że podrabia lub przerabia fakturę, używa takiej faktury jako autentycznej, bądź też wystawia fakturę lub faktury, podając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym.”