Jakie są plany zmian odnośnie renty socjalnej?


18 maja 2018 2 min. czytania

Jakie są plany zmian odnośnie renty socjalnej? Wprowadzenie, jakich przywilejów jest proponowane? Po dokładne wyjaśnienia zapraszamy osoby zainteresowane do artykułu.

Koncepcja nad jaką obecnie trwają prace, to projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. To jakie zmiany proponuje się wprowadzić, przedstawię poniżej.

Wysokość renty socjalnej

Obecnie renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponuje się jej podniesienie do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zwolnienie z PIT

Do tej pory osoby pobierające rentę socjalną miały potrącane co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy, oznacza to że te przychody podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Znowelizowane przepisy ustawy proponują zwolnienie tych przychodów z PIT, a co za tym idzie zwolnienie organu rentowego (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) z obowiązku pobierania zaliczek od wypłacanych świadczeń. 

Uzasadnienie do wprowadzenia zmian

Prawodawca argumentuje wprowadzenie tych zmian tym, że poprawi to sytuację finansową osób pobierających rentę socjalną w dwojaki sposób. Jak określa uzasadnienie do ustawy zmieniającej w pierwszej kolejności podniesiono by wysokość renty socjalnej do wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Oznaczać by to miało podwyższenie tego świadczenia o kwotę ok. 165 zł brutto miesięcznie.
Ponadto projekt ustawy zmierza do likwidacji obciążenia osób pobierających rentę socjalną podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Należy też wiedzieć, że proponuje się aby ta ustawa weszła w życie po upływie 30 dniach od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu