Ile wynoszą stawki podwyższone i obniżone przy obliczaniu odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach się je stosuje?


4 marca 2016 4 min. czytania

Nieterminowa wpłata podatków wiąże się z tym, że podatnik ma obowiązek doliczyć oraz opłacić odsetki za zwłokę. Jeżeli jeszcze nie wiesz jak to wygląda po zmianach od nowego roku, to zapraszam do zapoznania się z tym artykułem.

Spis treści

W Ordynacji Podatkowej od 1 stycznia 2016 r., obowiązują nowe przepisy dotyczące odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (art. 56a–56d). Krótko mówiąc mamy stawkę obniżoną i podwyższoną.

Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawki podwyższone

Od nowego roku wprowadzona została stawka podwyższona i wynosi ona 150% stawki podstawowej, przy czym stosuje się ją wyłącznie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym. Stawkę tą stosuje się w przypadku:

a) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego,

b) korekty deklaracji:

      • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

      • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,

jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu,

c) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku. Mówi o tym art. 56b ustawy o Ordynacji Podatkowej.

W przypadku gdy podatnik samodzielnie dokona weryfikacji prawidłowości złożonej deklaracji i złoży korektę, na której ujawni błędy oraz ureguluje zaległości – zastosowanie znajdzie stawka obniżona. Stawka ta nie jest uzależniona od wysokości zaległości podatkowej.

Stawka obniżona

Od 1 stycznia br., stawka obniżona wynosi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że można ją zastosować tylko w przypadku łącznego spełnienia dwóch następujących warunków (art. 56a ustawy o Ordynacji Podatkowej):

1/ złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

2/ zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stawka obniżona będzie miała także zastosowanie w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. oraz zapłaty w ciągu 7 dni zaległości podatkowej, licząc od dnia złożenia korekty.

W przypadku gdy podatnik sam dokona weryfikacji prawidłowości złożonej deklaracji i  złoży w tym okresie korektę oraz zapłaci zaległości, stawka obniżona będzie miała zastosowanie bez względu na wysokość ujawnionej zaległości. W razie złożenia po 30 czerwca 2016 r. korekty z której wynikają zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej.

 Poniżej parę przykładów:

1/ W dniu 5 lutego 2016 roku podatnik złożył deklarację PIT-28. Z tego tytułu zapłacił karę za złożenie zeznania po terminie. W czerwcu 2016 r. dokonał korekty deklaracji opłacając zaległy podatek. Wobec czego może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, gdyż korekty dokonał w terminie 6 miesięcy.

2/ Podatnik weryfikując w sierpniu 2016 r. rozliczenia VAT, zauważył, że w miesiącu lipcu 2015 r. popełnił błąd. Sporządził korektę deklaracji VAT i powstała zaległość podatkowa w kwocie 620,00 zł. Korektę złożył w sierpniu w Urzędzie i naliczył odsetki za zwłokę według obniżonej stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej.

3/ Podatnik weryfikując w lutym 2016 r. rozliczenie VAT za III kwartał 2015 zauważył, że popełnił błąd. Sporządził korektę deklaracji VAT i powstała zaległość podatkowa w kwocie 150,00 zł. Korektę deklaracji złożył 15 lutego 2016 roku i dwa dni później zapłaci zaległy podatek. Podatnik ma prawo do skorzystania z odsetek obniżonych w wysokości 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu