Jak długo można przebywać na zasiłku?


23 kwietnia 2018 3 min. czytania

Jak długo można przebywać na zasiłku? Czy rodzaj zasiłku ma znaczenie i wpływa na maksymalną długość prawa do zasiłku? Czy zmiana płatnika wpłynie na wydłużenie okresu pobierania świadczenia?

Jak długo można przebywać na zasiłku?

Wszelkie uregulowania w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W tym opracowaniu postanowiłam zebrać informacje o świadczeniach i maksymalnych okresach, za jakie przysługują.

Zasiłek chorobowy

Pierwszy będzie zasiłek chorobowy, który przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z powodu przebywania w:

 • stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
 • szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych

– nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

Natomiast jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, zasiłek przysługuje przez okres nie dłużej niż przez 270 dni.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn wymienionych wyżej. Ponadto do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Należy też pamiętać, że do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach wyczekiwania.

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, to przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne nie dłużej jednak niż prze 12 miesięcy.

Kolejny świadczeniem jest zasiłek macierzyński, którego okres pobierania zależy od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie. Zatem okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego wynosi maksymalnie:

 • 52 tygodnie, przy jednym dziecku,
 • 65 tygodni, przy dwójce dzieci,
 • 67 tygodni, przy trójce dzieci,
 • 69 tygodni, przy czwórce dzieci,
 • 71 tygodni, przy piątce lub większej ilości dzieci.

Na koniec zostawiłam zasiłek opiekuńczy. Maksymalny czas pobierania zasiłku opiekuńczego wynosi:

 1. 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi,
 2. 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.

Co więcej, zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Przedstawiając powyższe informacje, odpowiedziałam na kolejne pytanie – czy rodzaj zasiłku ma znaczenie i wpływa na maksymalną długość prawa do zasiłku? Odpowiedź nasuwa się sama i jest twierdząca. Czyli rodzaj zasiłku ma znaczenie i wpływa na maksymalny okres jego pobierania.

Czy zmiana płatnika wpłynie na wydłużenie okresu pobierania świadczenia?

Przypomnę, że w czasie niezdolności do pracy pracownika na początku otrzymuje on wynagrodzenie chorobowe, a dopiero potem zasiłek. Wobec tego może nastąpić zmiana płatnika świadczenia, należącego się za czas niezdolności. Zmiana ta jednak nie wpłynie na wydłużenie, czy też skrócenie okresu zasiłkowego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu