Wspominałam już wcześniej o nowym rodzaju umów – o pomoc. Rozwiązanie to dotyczy osób pomagających rolnikom. W tym opracowaniu chciałabym poruszyć kwestie tego, jak będzie ubezpieczony pomocnik rolnika?

Kim jest pomocnik rolnika?

Zanim o samej kwestii ubezpieczenia i obowiązków z nim związanych to przypomnę, że pomocnik rolnika, to osoba pełnoletnia, z którą rolnik zawarł umowę o pomoc przy zbiorach. Wzajemne zobowiązania stron, jakimi są rolnik i pomocnik wynikające z zawarcia tej umowy są następujące:

 • pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach
  • produktów rolnych a także pozostałych ziół i roślin zielarskich 
  • w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika,
  • przez określony czas,
 • rolnik zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Jak będzie ubezpieczony pomocnik rolnika?

Czym pomocnik rolnika będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym? Jak w jego przypadku z ubezpieczeniem zdrowotnym? Po czyjej stronie będą obowiązki zgłoszeniowe? Pytań jest sporo, zatem przechodzę do udzielania na nie odpowiedzi.
Od 18 maja 2018 r. jest opcja zawierania umów o pomoc przy zbiorach. Osoba wykonująca pomoc od dnia świadczenia pomocy przy zbiorach, a w przypadku gdy ta umowa nie określa tego dnia – od dnia zawarcia tej umowy podlega pod ubezpieczenie społeczne rolników, pod warunkiem że:

 • posiada polskie obywatelstwo lub
 • jest uprawniona do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
 • jest zwolniona na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Oczywiście, pomocnik rolnika podlega pod ubezpieczenia tylko w czasie wykonywania umowy o pomoc. Co ważne z mocy ustawy pomocnik podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. Jeśli chodzi o świadczenia, to może uzyskać wyłącznie jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Warto zadać sobie teraz jeszcze pytanie o to, jak będzie wyglądać kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. ba ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomocnik rolnika podlega pod ubezpieczenia zdrowotne. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczeń społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach. Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.
Podsumowując pomocnik rolnika podlega w KRUS pod ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz zdrowotne. Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Kto będzie dokonywał zgłoszenia pomocnika rolnika?

Jak określa art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik zgłasza pomocnika do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach,  lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta ta umowa. Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS. Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.Składkę na ubezpieczenie za pomocnika rolnika należną za dany miesiąc opłaca rolnik w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Składkę tę opłaca się bez uprzedniego wezwania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu