Dla wielu przedsiębiorców garnitur to używany na co dzień strój służbowy, a więc chcieliby go rozliczyć w kosztach firmy. Organy podatkowe w wielu wypadkach twierdziły, że garnitur kosztem być nie może. Czy nastąpiła zmiana stanowiska? Odpowiedź w dzisiejszym wpisie.
W dniu 18 września 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF, w której ponownie odniósł się tematu rozliczenia wydatku na zakup garnituru w kosztach firmy.
Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy wydatki na zakup koszul, garniturów, wykonanie monogramu lub herbu oraz pranie stanowią koszty uzyskania przychodów?
Zgodnie z jego wyjaśnieniem w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ma obowiązek na co dzień prezentować się profesjonalnie, w związku z tym chciałby zakupić koszule trwale oznaczone w widocznym miejscu monogramem oraz garnitur, w którym na marynarce znajdowałby się herb firmy. Zgodnie z wyjaśnieniem wnioskodawcy monogramem są inicjały osoby Wnioskodawcy, które są stałym oznaczeniem firmy. Herb identyfikuje osobę Wnioskodawcy. Literowe (słowne) oznaczenie herbu jest firmą działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a więc herb identyfikuje także firmę.”

Jakie stanowisko zaprezentował organ podatkowy?

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej stwierdził m.in., że wydatki na zakup stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy Wnioskodawcy, spełnia funkcję reklamową, gdyż zmierza do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, co w efekcie może wpływać na zwiększenie przychodów, a tym samym pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służy zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.
Reasumując, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na nabycie stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ponadto, wydatki związane z zakupem koszul i garniturów oraz z wykonaniem monogramu lub herbu jako znaków identyfikujących Wnioskodawcę oraz firmę Wnioskodawcy, również będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”
garnitur kosztem

Garnitur kosztem w firmie?

Z interpretacji wynika, że wydatek na garnitur kosztem firmowym może być, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • będzie zawierał elementy identyfikujące firmę
  • elementy te znajdują się w widocznym miejscu oraz
  • trwale zamieszczone na odzieży.

Oczywiście należy pamiętać o tym, żeby oznaczenie zamieszczone na garniturze rzeczywiście jednoznacznie kojarzyło się z firmą przedsiębiorcy.
Przykład
Jeżeli osoba, której firma nosi nazwę Kancelaria Adwokacka Jan Kowalski, na koszulach bądź garniturze wyhaftuje monogram JK, a litery nie stanowią logo firmy, w mojej opinii, może to zostać uznane przez organ podatkowy raczej za ekstrawagancję takiej osoby, niż symbol mający jednoznacznie identyfikować firmę przedsiębiorcy.
Należy również uważać, na to aby garnitur, który będzie zaliczony do kosztów nie był zbyt drogi, bowiem wtedy może zostać potraktowany jako wydatek na reprezentację, i jako taki nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy nastąpiła zmiana stanowiska organów podatkowych?

W mojej opinii nie doszło do jakiejś nagłej zmiany stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe. Warto tutaj przytoczyć kilka stanowisk prezentowanych wcześniej w interpretacjach podatkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej ILPB1/415-457/13-3/IM z dnia 18 lipca 2013 r. stwierdził, że:
„(…) wydatek na zakup ubioru, o którym mowa we wniosku, może zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, lecz tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli utraci on na trwałe charakter odzieży osobistej – np. w przypadku wyszycia na nim logo firmy, której strukturę sprzedaży buduje Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe w przypadku zakupu garnituru, na którym zostanie wyszyte logo firmy, zaś za nieprawidłowe, w przypadku zakupu odzieży, gdy jedynym elementem oznakowania firmy będzie przypinany znaczek z jej logo.”
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretację IPPB1/415-763/14-2/AM z dnia 7 sierpnia 2014 r. zajął stanowisko, że „(…) aby wydatki na zakup odzieży tj. garnituru, koszul, krawatów i obuwia można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej ubiór musi utracić charakter osobisty, np. poprzez trwałe opatrzenie zakupionej odzieży cechami charakterystycznymi logo reprezentowanej przez Wnioskodawcę firmy.
Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2014 r. IPTPB1/415-285/14-2/AP uznał, że ” wydatki ponoszone w związku z zakupem stroju służbowego, mającego charakter biznesowy w postaci garniturów, marynarek, spodni, krawata oraz koszuli, o ile strój ten służy wykonywaniu obowiązków służbowych oraz posiada cechy charakterystyczne, które uniemożliwiają wykorzystanie go do celów prywatnych, tj. wyodrębnione logo na stójce od marynarki garnituru i na poszetce trwale związanej z marynarką od garnituru, poprzez jej zaszycie w górnej kieszonce marynarki oraz naszycie monogramu na koszuli od garnituru i krawacie, spowoduje trwałą utratę charakteru odzieży osobistej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu