W jakie formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie? W jaki sposób można wywiązać się z tego obowiązku? Czy 2018 forma wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie?

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Pracownikiem jest jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.
Ponadto pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.
Forma wypłaty wynagrodzenia

Forma wypłaty wynagrodzenia

Odnoszą się do art. 84 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy pracownik należy zauważyć, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Co więcej obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Pracodawca nie ma prawa np. zmusić pracownika do założenia konta bankowego.

Planowane zmiany na 2018 rok

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją przewiduje między innymi wprowadzenie zasady, że wynagrodzenie pracownika będzie wpłacane na jego rachunek bankowy

W myśl tego projektu regułą byłoby wypłacanie wynagrodzenia na konto, a odstępstwem wypłaty gotówkowe. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu