Jak odbywa się finansowanie szkoleń pracowników z PFRON? Na jakie dokładnie cele mogą być przeznaczone środki z PFRON? Jakie warunki musi spełniać pracodawca?

Finansowanie szkoleń pracowników z PFRONFinansowanie szkoleń pracowników z PFRON

Pracodawca może otrzymać z PFRON zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego. Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane przez instytucje zewnętrzną, a także przez pracodawcę.

Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:

 • w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą,
 • w odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Należy wiedzieć, że refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:

 • usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie,
 • usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia,
 • usług doradczych,
 • obsługi administracyjno-biurowej,
 • wynajmu pomieszczeń,
 • amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,
 • materiałów szkoleniowych.

Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Wniosek o zwrot kosztów szkoleń pracownika

Pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji kosztów przed rozpoczęciem szkolenia pracownika, do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Starosta na decyzje ma 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Organ pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. Możliwości są dwie, a kolejne kroki przedstawiam poniżej.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą. Umowę zawiera się w formie pisemnej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu